Apstiprināts

2023.gada 26.janvāra Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.2; 65.p.)

Grozījumi

28.09.2023. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.15; 81.p.)

Izdots saskaņā ar Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 18.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 11.panta pirmās daļas 2.punktu

I. KOMISIJAS LOCEKĻU SASTĀVS

 

1. Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs ir Andis Caunītis – Gulbenes novada domes priekšsēdētājs.

2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieki ir: 

2.1. Gatis Gutāns – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta norīkota amatpersona; 

2.2. Dace Ilva – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta norīkota amatpersona, kura aizvieto Gati Gutānu viņa prombūtnes laikā.

3. Ņemot vērā iespējamos apdraudējumus Gulbenes novada pašvaldības teritorijā, darbam Komisijā deleģēti šādi valsts un pašvaldību iestāžu un komercsabiedrību pārstāvji:

3.1. Valda Gibala-Lesiņa – Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Ziemeļvidzemes iecirkņa priekšniece;

3.2. Guntis Karps -  VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” Vidzemes reģiona  Madonas nodaļas vadītājs; /grozījumi 28.09.2023. Gulbenes novada domes sēdē/

3.3. Jānis Naglis – akciju sabiedrības “Sadales tīkls” Tīklu pārvaldības funkcijas, Tīklu uzturēšanas daļas, Austrumu tīklu nodaļas vadītājs;

3.4. Vladimirs Bistrovs – Zemessardzes 26.kājnieku bataljona komandieris, majors;

3.5. Sigita Drubiņa – sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” Gulbenes struktūrvienības galvenā ārste;

3.6. Indra Tomiņa – Pārtikas un veterinārā dienesta Austrumvidzemes pārvaldes vadītāja;

3.7. Aija Supe – Valsts vides dienesta Vidzemes reģionālās vides pārvaldes Piesārņojuma kontroles daļas Madonas sektora galvenā inspektore;

3.8. Kristaps Dauksts – Gulbenes novada pašvaldības administrācijas Īpašumu pārraudzības nodaļas vadītājs;

3.9. Gints Āboliņš – Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītājs;

3.10. Iveta Zurkova – Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Brigāžu atbalsta centra Gulbene vadītāja;

3.11. Jana Igaviņa – Gulbenes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste;

3.12. Vijārs Griķis – Latvijas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību apvienības priekšsēdētājs;

3.13. Pēteris Drozdovs – Valsts meža dienesta Ziemeļaustrumu virsmežniecības inženieris ugunsapsardzības jautājumos;

3.14. Komisijas sekretāre, kura nav Komisijas locekle: Gulbenes novada pašvaldības administrācijas Kancelejas nodaļas kancelejas pārzine Vita Baškere.

 

II. KOMISIJAS LOCEKĻU PIENĀKUMI

4. Ierosināt Komisijas priekšsēdētājam sasaukt Komisiju apdraudējumos vai pasākumos, kuros attiecīgās institūcijas amatpersona ir reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītājs.

5. Ierosināt Komisijas priekšsēdētājam sasaukt Komisiju, ja izskatāmais jautājums skar attiecīgās institūcijas kompetenci un ir saistīts ar katastrofu pārvaldīšanu, katastrofu pārvaldīšanas koordinēšanu vai civilo aizsardzību.

6. Sniegt priekšlikumus Komisijas nolikuma izstrādei, papildināšanai vai precizēšanai.

7. Sniegt priekšlikumus civilās aizsardzības plāna izstrādei, papildināšanai vai precizēšanai.

8. Sniegt informāciju Komisijai par katastrofas draudiem, katastrofas iespējamo attīstību, kā arī par situāciju katastrofas vietā.

9. Sniegt informāciju Komisijai par veiktajiem pasākumiem apdraudējuma pārvarēšanā.

10. Sniegt informāciju Komisijai par attiecīgās institūcijas atbildīgajā glabāšanā esošajām valsts materiālajām rezervēm.

11. Koordinēt attiecīgās institūcijas rīcību, kā arī informēt institūciju, reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītāju par Komisijā pieņemtajiem lēmumiem.

12. Piedalīties ekspertu grupās, preses konferencēs, kā arī vietēja, reģionāla un valsts mēroga civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācībās.

 

III. KOMISIJAS LOCEKĻU TIESĪBAS

13. Ierosināt uzaicināt uz Komisijas sēdēm valsts, pašvaldību, citu institūciju vai komersantu amatpersonas un speciālistus.

14. Pieprasīt viņa atsevišķā viedokļa iekļaušanu Komisijas sēdes protokolā.

 

IV. KOMISIJAS APZIŅOŠANAS KĀRTĪBA

 

15. Komisijas locekļu apziņošanu apdraudējuma gadījumos veic Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvis, pārējos gadījumos – Komisijas sekretāre.

16. Apziņošanas kārtība tiek pārbaudīta divas reizes gadā. Gadījumos, ja nav sakaru, vai arī jebkādu apstākļu dēļ nav iespējams veikt apziņošanu Komisijas pulcēšanās vieta ir Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, 208.kabinets.

Ziņas piemērs:

“Notiek apziņošanas kārtības pārbaude. Lūdzu, nosūtiet apstiprinājumu par ziņas saņemšanu uz tālr. Nr. 20377964, norādot vārdu un uzvārdu.”

“Tiek organizēta Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sēde 2023.gada 1.februārī, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, 208.kabinets. Lūdzu, nosūtiet apstiprinājumu par ierašanos vai arī informāciju par neierašanos uz tālr. Nr. 29474393, norādot vārdu un uzvārdu.”

“Nekavējoši tiek organizēta Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sēde sakarā ar lielu meža ugunsgrēku Gulbenes novada Litenes pagastā. Sēde notiek 2023gada 1.februārī plkst. 14.00 Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, 208.kabinetā. Lūdzu, nosūtiet apstiprinājumu par ierašanos vai arī informāciju par neierašanos uz tālr. Nr. 29474393, norādot vārdu un uzvārdu.”

 

V. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS

17. Atzīt par spēku zaudējušu Civilās aizsardzības komisijas nolikumu, kas apstiprināts Gulbenes novada domes 2018.gada 26.aprīļa sēdē (protokols Nr.7, 51.§).