Apstiprināts

2018.gada 26.aprīļa Gulbenes novada domes sēdē, prot.Nr.7, 51.§

GROZĪJUMI

2018.gada 26.jūlija Gulbenes novada domes sēdē, prot. Nr.15, 28.§

2018.gada 30.augusta Gulbenes novada domes sēdē, prot. Nr.19, 16.§

2018.gada 29.novembra Gulbenes novada domes sēdē, prot. Nr.24, 42.§

2020.gada 27.februāra Gulbenes novada domes sēdē, prot. Nr.5, 50.§

2020.gada 27.augusta Gulbenes novada domes sēdē, prot. Nr.15, 103.p

2020.gada 24.septembra Gulbenes novada domes sēdē, prot. Nr. 17, 105.p.

2020.gada 29.oktobra Gulbenes novada domes sēdē, prot. Nr. 19, 126.p.

2020.gada 26.novembra Gulbenes novada domes sēdē, prot. Nr. 21, 115.p.

2021.gada 28.janvāra Gulbenes novada domes sēdē, prot. Nr. 1, 108.p.

2021.gada 8.jūlija Gulbenes novada domes sēdē, prot. Nr. 10, 8.p.

2021.gada 25.novembra Gulbenes novada domes sēdē, prot. Nr. 21, 101.p.

2021.gada 30.decembra Gulbenes novada domes sēdē, prot. Nr.23; 142.p.

2022.gada 14.jūlija Gulbenes novada domes ārkārtas sēdē, prot.Nr.13; 3.p.

2022.gada 28.jūlija Gulbenes novada domes sēdē, (prot. Nr.14; 75.p)

2022.gada 29.decembra Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.27; 128.p)

Izdots saskaņā ar Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 11.panta pirmās daļas 2.punktu

I.KOMISIJAS LOCEKĻU SASTĀVS

1. Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs ir Andis Caunītis – Gulbenes novada domes priekšsēdētājs.

2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieki ir:

2.1. Arturs Birznieks – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta norīkota amatpersona;

2.2. Dace Ilva – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta norīkota amatpersona, kura aizvieto Arturu Birznieku viņa prombūtnes laikā.

3. Ņemot vērā iespējamos apdraudējumus Gulbenes novada pašvaldības teritorijā, darbam Komisijā deleģēti šādi valsts un pašvaldību iestāžu un komercsabiedrību pārstāvji:

3.1. Valda Gibala - Lesiņa – Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Ziemeļvidzemes iecirkņa priekšniece; Grozījumi 29.12.2023. (protokols Nr.27; 128.p)

3.2. Aivars Melecis - valsts akciju sabiedrības “Latvijas autoceļu uzturētājs” Alūksnes ceļu rajona Gulbenes nodaļas vadītāja pienākumu izpildītājs;

3.3. Jānis Naglis - akciju sabiedrības “Sadales tīkls” Tīklu pārvaldības funkcijas, Tīklu uzturēšanas daļas, Austrumu tīklu nodaļas vadītājs;

3.4.Vladimirs Bistrovs - Zemessardzes 26.kājnieku bataljona komandieris, majors”;

3.5. Sigita Drubiņa – sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” Gulbenes struktūrvienības galvenā ārsta p.i;

3.6. Indra Tomiņa - Pārtikas un veterinārā dienesta Austrumvidzemes pārvaldes vadītāja;

3.7. Aija Supe – Valsts vides dienesta Vidzemes reģionālās vides pārvaldes Piesārņojuma kontroles daļas Madonas sektora galvenā inspektore;

3.8. Kristaps Dauksts – Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas vadītājs;

3.9. Gints Āboliņš - Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītājs;

3.10. Iveta Zurkova - Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Brigāžu atbalsta centra Gulbene vadītāja; Grozījumi 29.12.2023. (protokols Nr.27; 128.p)

3.11. Jana Igaviņa – Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste;

3.11.1 Vijārs Griķis – Latvijas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību apvienības priekšsēdētājs;

3.11.2 Pēteris Drozdovs - Valsts meža dienesta Ziemeļaustrumu virsmežniecības inženieris ugunsapsardzības jautājumos;

3.12. Komisijas sekretāre, kura nav Komisijas locekle: Gulbenes novada pašvaldības Kancelejas nodaļas kancelejas pārzine Vita Baškere.

II. KOMISIJAS LOCEKĻU PIENĀKUMI

4. Ierosināt Komisijas priekšsēdētājam sasaukt Komisiju apdraudējumos vai pasākumos, kuros attiecīgās institūcijas amatpersona ir reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītājs.

5. Ierosināt Komisijas priekšsēdētājam sasaukt Komisiju, ja izskatāmais jautājums skar attiecīgās institūcijas kompetenci un ir saistīts ar katastrofu pārvaldīšanu, katastrofu pārvaldīšanas koordinēšanu vai civilo aizsardzību.

6. Sniegt priekšlikumus Komisijas nolikuma izstrādei, papildināšanai vai precizēšanai.

7. Sniegt priekšlikumus civilās aizsardzības plāna izstrādei, papildināšanai vai precizēšanai.

8. Sniegt informāciju Komisijai par katastrofas draudiem, katastrofas iespējamo attīstību, kā arī par situāciju katastrofas vietā.

9. Sniegt informāciju Komisijai par veiktajiem pasākumiem apdraudējuma pārvarēšanā.

10. Sniegt informāciju Komisijai par attiecīgās institūcijas atbildīgajā glabāšanā esošajām valsts materiālajām rezervēm.

11. Koordinēt attiecīgās institūcijas rīcību, kā arī informēt institūciju, reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītāju par Komisijā pieņemtajiem lēmumiem.

12. Piedalīties ekspertu grupās, preses konferencēs, kā arī vietēja, reģionāla un valsts mēroga civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācībās.

III. KOMISIJAS LOCEKĻU TIESĪBAS

13. Ierosināt uzaicināt uz Komisijas sēdēm valsts, pašvaldību, citu institūciju vai komersantu amatpersonas un speciālistus.

14. Pieprasīt viņa atsevišķā viedokļa iekļaušanu Komisijas sēdes protokolā.

IV. KOMISIJAS APZIŅOŠANAS KĀRTĪBA

 

15. Apdraudējuma gadījumos veic Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvis, pārējos gadījumos – Komisijas sekretāre.

16. Apziņošanas kārtība tiek pārbaudīta divas reizes gadā. Gadījumos, ja nav sakaru, vai arī jebkādu apstākļu dēļ nav iespējams veikt apziņošanu Komisijas pulcēšanās vieta ir Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, 208.kabinets.

Ziņas piemērs:

“Notiek apziņošanas kārtības pārbaude. Lūdzu, nosūtiet apstiprinājumu par ziņas saņemšanu uz tālr. Nr. +371 29299934, norādot vārdu un uzvārdu.”

“Tiek organizēta Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sēde 2018. gada 1. jūnijā, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, 208.kabinets. Lūdzu, nosūtiet apstiprinājumu par ierašanos vai arī informāciju par neierašanos uz tālr. Nr. +371 29474393, norādot vārdu un uzvārdu.”

“Nekavējoši tiek organizēta Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sēde sakarā ar lielu meža ugunsgrēku Gulbenes novada Litenes pagastā. Sēde notiek 2018. gada 1.jūnijā plkst. 14.00 Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, 208.kabinetā. Lūdzu, nosūtiet apstiprinājumu par ierašanos vai arī informāciju par neierašanos uz tālr. Nr. +371 29474393, norādot vārdu un uzvārdu.”