Apstiprināts

2023.gada 23.februāra Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.3; 56.p.)

Izdots saskaņā ar Pašvaldību likuma 10.panta pirmās daļas 8.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 19.decembra noteikumu Nr.1037 „Bāriņtiesas darbības noteikumi” 2. un 3.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

 1. Gulbenes novada bāriņtiesas nolikums (turpmāk - Nolikums) nosaka Gulbenes novada bāriņtiesas (turpmāk - Bāriņtiesa) vispārīgos jautājumus, organizatorisko struktūru, apmeklētāju pieņemšanas laiku un kārtību, kādā administratīvā procesa dalībnieki var iepazīties ar lietas materiāliem.
 2. Bāriņtiesa ir Gulbenes novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) domes izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas veic Latvijas Republikas normatīvajos aktos, konvencijās, kurām ir pievienojusies Latvijas Republika, starpvalstu līgumos, kas ir ratificēti Saeimā, pašvaldības domes saistošajos noteikumos, lēmumos un šajā Nolikumā paredzētās funkcijas.
 3. Bāriņtiesas darbības teritorija ir Gulbenes novada administratīvā teritorija, kurā ietilpst Gulbenes novadu veidojošās teritoriālās vienības – Gulbenes pilsēta, Beļavas pagasts, Daukstu pagasts, Druvienas pagasts, Galgauskas pagasts, Jaungulbenes pagasts, Lejasciema pagasts, Litenes pagasts, Lizuma pagasts, Līgo pagasts, Rankas pagasts, Stāmerienas pagasts, Stradu pagasts un Tirzas pagasts.
 4. Bāriņtiesu izveido, reorganizē un likvidē Pašvaldības dome un tā atrodas Pašvaldības izpilddirektora pakļautībā.
 5. Bāriņtiesai ir sava veidlapa un zīmogi.
 6. Bāriņtiesas juridiskā adrese: Ābeļu iela 8, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.
 7. Bāriņtiesas darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānismu nosaka Bāriņtiesu likums.

II. Bāriņtiesas funkcijas un kompetence

 1. Bāriņtiesas funkcijas un uzdevumi noteikti Bāriņtiesas likumā un citos Bāriņtiesas darbību reglamentējošos normatīvajos aktos.
 2. Bāriņtiesas kompetence ir nodrošināt bērna vai aizgādnībā esošās personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības, veikt notariālās funkcijas.
 3. Aizstāvot  bērna  vai  aizgādnībā  esošās  personas  intereses  un  tiesības, Bāriņtiesa, pamatojoties uz Bāriņtiesu likumu, pieņem lēmumus par:
  1.  adopciju;
  2.  aizgādnību pār personām ar garīga rakstura vai citiem veselības traucējumiem;
  3.  bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu un atjaunošanu, prasības sniegšanu tiesā bērna aizgādības tiesību atņemšanai vecākiem;
  4.  bērna  ārpusģimenes  aprūpi  (aizbildnībā,  audžuģimenē,  ilgstošas  sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā);
  5.  mantisko interešu aizsardzību;
  6.  bērna  personisko  interešu  aizstāvību  attiecībās  ar  vecākiem,  aizbildņiem  un citām personām;
  7.  domstarpību izšķiršanu.
 4. Bāriņtiesa Gulbenes novada teritoriālajās vienībās, kurās nav notāra, Civillikumā noteiktajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus Bāriņtiesu likuma 61.pantā norādītos uzdevumus.

III. Bāriņtiesas organizatoriskā struktūra un apmeklētāju pieņemšanas laiks

 1. Bāriņtiesas darbu, nodrošinot tās nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu, vada Bāriņtiesas priekšsēdētājs, kurš savas kompetences ietvaros atbilstoši Bāriņtiesu likumam un citiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē bāriņtiesu darbu, un šo Nolikumu:
  1.  plāno un organizē Bāriņtiesas darbību un kontrolē Bāriņtiesai noteikto funkciju un uzdevumu izpildi;
  2.  bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Bāriņtiesu administratīvajās iestādēs un tiesās, kā arī attiecībās ar fiziskajām un juridiskajām personām;
  3.  nodrošina Bāriņtiesas finanšu un materiālo līdzekļu likumīgu, racionālu un lietderīgu izmantošanu, izstrādā un iesniedz apstiprināšanai Bāriņtiesas finanšu gada budžetu tāmi atbilstoši Pašvaldības domes noteiktajai kārtībai, seko budžeta izpildei;
  4.  iesaka Pašvaldības domei Bāriņtiesas darbinieku skaita palielināšanu vai samazināšanu atbilstoši Bāriņtiesas darba apjomam un sarežģītībai;
  5.  pieņem darbā un atlaiž no darba Bāriņtiesas darbiniekus;
  6.  izstrādā Bāriņtiesas darbinieku amata aprakstus, nosakot darba pienākumus, tiesības un atbildību;
  7.  organizē Bāriņtiesas darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu;
  8.  organizē Bāriņtiesas darbu apmeklētāju pieņemšanā un iesniegumu izskatīšanā;
  9.  nodrošina datu sniegšanu valsts statistikas pārskata sagatavošanai par Bāriņtiesas darbu;
  10. pēc Pašvaldības domes priekšsēdētāja vai Pašvaldības izpilddirektora pieprasījuma sniedz informāciju par Bāriņtiesas darbu; ne retāk kā reizi gadā sniedz Pašvaldības domei pārskatu par Bāriņtiesas darbību;
  11. piedalās lietu izskatīšanā Bāriņtiesas sēdēs;
  12. izdod rīkojumus, pilnvaras un citus iekšējos normatīvos aktus Bāriņtiesas uzdevumu izpildei;
  13. īsteno citas normatīvajos aktos noteiktās pilnvaras.
 2. Bāriņtiesas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda ar rīkojumu nozīmēts Bāriņtiesas darbinieks.
 3. Bāriņtiesas lietvedību kārto Bāriņtiesas lietvedis vai ar rīkojumu nozīmēts Bāriņtiesas loceklis.
 4. Bāriņtiesas darbinieki savas kompetences ietvaros darbojas saskaņā ar Bāriņtiesu likumu un citiem normatīvajiem aktiem, kā arī šo Nolikumu atbilstoši attiecīgā darbinieka darba līgumam un apstiprinātā amata apraksta nosacījumiem.
 5. Bāriņtiesas sēžu organizācija, lēmumu pieņemšanas un izsniegšanas kārtība, lietu reģistru un žurnālu kārtošana, dokumentu aprite un citi Bāriņtiesas darbības jautājumi tiek organizēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 6. Bāriņtiesas darbinieki ir atbildīgi par amata pienākumu un darba uzdevumu savlaicīgu, precīzu un godprātīgu izpildi, kā arī par uzticēto darba priekšmetu un līdzekļu saglabāšanu un izmantošanu atbilstoši to lietošanas noteikumiem, kā arī iegūtās informācijas konfidencialitātes nodrošināšanu/ fizisko personu datu apstrādes principu ievērošanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
 7. Bāriņtiesa tiek finansēta no Pašvaldības budžeta un grāmatvedības uzskaite tiek veikta centralizēti.
 8. Bāriņtiesa pieņem apmeklētājus Bāriņtiesas darba laikā pēc iepriekšēja pieraksta Bāriņtiesas telpās – Ābeļu ielā 8, Gulbenē, Gulbenes novadā un Gulbenes novada pagastos:
  1.  Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvaldes ēkā – Avotu ielā 2, Beļavā, Beļavas pagastā, Gulbenes novadā;
  2.  Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvaldes ēkā – Dārza ielā 10, Staros, Daukstu pagastā, Gulbenes novadā;
  3.  Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes ēkā – “Pagastmāja”, Druvienā, Druvienas pagastā, Gulbenes novadā;
  4.  Gulbenes novada Galgauskas pagasta pārvaldes ēkā – Skolas ielā 5, Galgauskā, Galgauskas pagastā, Gulbenes novadā;
  5.  Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldes ēkā – “Gulbīts”, Gulbītī, Jaungulbenes pagastā, Gulbenes novadā;
  6.  Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes ēkā – Rīgas ielā 11A, Lejasciemā, Lejasciema pagastā, Gulbenes novadā;
  7.  Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldes ēkā – “Pagastnams” - 1, Litenē, Litenes pagastā, Gulbenes novadā;
  8.  Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldes ēkā – “Akācijas”, Lizumā, Lizuma pagastā, Gulbenes novadā;
  9.  Gulbenes novada Līgo pagasta pārvaldes ēkā – Krasta ielā 12, Līgo, Līgo pagastā, Gulbenes novadā;
  10. Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldes ēkā – “Krastkalni”, Rankā, Rankas pagastā, Gulbenes novadā;
  11. Gulbenes novada Stāmerienas pagasta pārvaldes ēkā – “Vecstāmeriena”, Vecstāmerienā, Stāmerienas pagastā, Gulbenes novadā;
  12. Gulbenes novada Stradu pagastā – “Rotas”, Stradu pagastā, Gulbenes novadā;
  13. Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvaldes ēkā – “Biedrības nams”, Tirzā, Tirzas pagastā, Gulbenes novadā.

IV. Kārtība, kādā administratīvā procesa dalībnieki var iepazīties ar lietas materiāliem

 1. Ar Bāriņtiesas lietvedībā esošajiem lietas materiāliem var iepazīties:
  1.  konkrētā administratīvā procesa dalībnieki un lietā pieaicināts tulks, ja no administratīvās lietas dalībnieka saņemts attiecīgs iesniegums, - ar konkrētās lietas materiāliem;
  2.  prokurors, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektors vai minētās iestādes vadītāja norīkota amatpersona – ar visu Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu materiāliem.
 2. Bāriņtiesa nodrošina lietas dalībniekiem iespēju iepazīties ar lietas materiāliem Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1037 “Bāriņtiesas darbības noteikumi” noteiktajā kārtībā:
  1.  ja no lietas dalībnieka ir saņemts attiecīgs iesniegums;
  2.  trīs darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas Bāriņtiesas telpās Bāriņtiesas darbinieka klātbūtnē;
  3.  pirms iepazīšanās ar lietas materiāliem lietas dalībnieks uzrāda Bāriņtiesas darbiniekam personu apliecinošu dokumentu;
  4.  personai, kura iepazīstas ar lietas materiāliem, Bāriņtiesa nodrošina iespēju izrakstīt no lietas materiāliem nepieciešamo informāciju vai ar tehniskiem līdzekļiem izgatavot nepieciešamo lietā esošo dokumentu kopijas, par to izdarot atzīmi lietas uzziņas lapā;
 3. Informāciju, kuras izpaušana var kaitēt turpmākai bērna attīstībai vai bērna vai aizgādnībā esošas personas psiholoģiskā līdzsvara saglabāšanai, administratīvās lietas materiālos Bāriņtiesa ir tiesīga ievietot ar Bāriņtiesas zīmogu aizzīmogotā aploksnē. Administratīvās lietas dalībniekiem nav tiesību iepazīties ar aploksnē ievietoto informāciju.
 4. Dienā, kad lietu izskata Bāriņtiesas sēdē, iepazīšanās ar lietas materiāliem netiek nodrošināta.

V. Bāriņtiesas sēžu organizēšana

 1. Bāriņtiesas sēdes ir kārtējās un ārkārtas. Kārtējās Bāriņtiesas sēdes notiek trešdienās Bāriņtiesas  telpās.  Steidzamos  gadījumos  Bāriņtiesas priekšsēdētājam ir tiesības sasaukt ārkārtas sēdi.
 2. Administratīvā procesa dalībnieki, kā arī citas iesaistītās personas, piemēram, veselības aprūpes, izglītības, sociālā dienesta  un  policijas darbinieki, psihologs u.c. tiek aicināti uz sēdi ar rakstisku uzaicinājumu.

VI. Administratīvo aktu izdošanas un administratīvo aktu un faktiskās rīcības pārsūdzēšanas kārtība

 1. Bāriņtiesa izdod administratīvos aktus saskaņā ar attiecīgajām spēkā esošajām tiesību normām, kurās ir paredzētas tiesības un pienākums izdot administratīvos aktus.
 2. Bāriņtiesas izdoto administratīvo aktu vai veikto faktisko rīcību var pārsūdzēt, ievērojot Bāriņtiesu likumā un Administratīvā  procesa likumā noteikto kārtību.

VII. Noslēguma jautājumi

 1. Atzīt par spēku zaudējušu Gulbenes novada bāriņtiesas nolikumu, kas apstiprināts Gulbenes novada domes 2016.gada 28.aprīļa sēdē (protokols Nr.6, 52.§).
 2. Nolikums stājas spēkā 2023.gada 1.martā.