Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam “Sarkanās pils piebūves nojaukšana” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/29.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 26.06.2018. plkst.10.00.

Nolikums_2018_29

pielikums_1_Darbu_apjomi

Buvatlauja

Buvprojekts

Informācijai

Nolikuma 4.2.1.punktā ieviesusies pārrakstīšanās kļūda.

Tāme jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumos Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” noteiktajai kārtībai un noteiktām tāmju formām.