Publikācijas datums:
GND-2018/29
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
Ārvalstu komersants OU Fixdem Eesti filiāle Latvijā
Pasūtītājs
Gulbenes novada pašvaldība
Līgumsumma
bez PVN 29000,00 EUR
Rezultātu publicēšanas datums
13.06.2018.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam “Sarkanās pils piebūves nojaukšana” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/29.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 26.06.2018. plkst.10.00.

Informācijai

Nolikuma 4.2.1.punktā ieviesusies pārrakstīšanās kļūda.

Tāme jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumos Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” noteiktajai kārtībai un noteiktām tāmju formām.

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iepirkumā „Sarkanās pils piebūves nojaukšana”, identifikācijas Nr. GND-2018/29, iesniegtos piedāvājumus, 2018.gada 27.jūnijā ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju Ārvalstu komersanta OU Fixdem Eesti filiāli Latvijā, reģistrācijas Nr. 40203131082, ar līgumcenu bez PVN 29000,00 EUR.