Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Būvdarbu veikšana projektā „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Gulbenes novada Daukstu pagasta Staru ciemā"". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/42/ERAF.

Nolikums

Pielikumi

Tehniskais projekts

 

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Būvdarbu veikšana projektā „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Gulbenes novada Daukstu pagasta Staru ciemā"", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/42/ERAF, nolikumā.

Grozijumi_nolikuma_29.01

 Nolikums_ar_grozijumiem_29.01

pielikumi_1_darbu_apjomi_ar_grozijumiem_29.01

Jautājums Atbilde
Projektā ir paredzēta PE spiediena cauruļvadu PN10, D110mm caurdure, bet Būvdarbu apjomu sarakstā Lokālā tāme Nr. 1-1 (Ūdensapgādes tīkli Ū1 un Ū2) tā nav ietverta, vai ir jāparedz caurdure? Jā, ir jāparedz caurdure caurulei D110. Projekta iekārtu, materiālu un darba apjomu sarakstā ir pozīcija Ū2 komponentei Nr.49 „Cauruļvadu izbūve ar caurduršanas metodi 4 vietās” 157m.
Būvdarbu apjomu sarakstā Lokālā tāme Nr. 1-1 (Ūdensapgādes tīkli Ū1 un Ū2) Pozīcijā Nr. 42„Dz/betona grodu aka komplekta ar pamatni, pārsegumu, kāpšļiem un vāku asfalta segumā 20t., Dn1000mm, H=2,11m”, vāks asfalta segumā ir norādīts 20t, bet projektā ir norādīts 40t. Lūdzam precizēt specifikāciju. Paredzēt akas vākus asfalta segumā 40t.
Būvdarbu apjomu sarakstā kanalizācijas akas ir 24 gab., bet projektā ir 18 gab.Lūdzam precizēt daudzumu. Paredzēt 18 kanalizācijas akas.
Kā tiks darbināts ģenerators, automātiskā vai rokas režīmā? Ģenerators tiks darbināts rokas režīmā.
Kāda ir dziļurbuma sūkņa jauda? Projekta ietvaros ar esošo dziļurbuma sūkni nekas netiek paredzēts. Esošā sūkņa jauda precizējama pie apsaimniekotāja.
Kā tiks nodrošināta ģeneratora gaisa dzesēšana? Gaisa apmaiņa ēkā tiek nodrošināta (iebūvēta reste durvīs un ventilācijas izvads uz jumta.) Kas attiecas uz ģeneratora dzesēšanu, tad būvuzņēmējam, iegādājoties konkrēto ģeneratora modeli, ir jāskatās, kāda šim modelim ir pieļaujamā temperatūra, pie kādas šim ģeneratoram jānodrošina dzesēšana, ko nosaka ražotājs. Projektā ir norādīts ģenerators ar nepieciešamo jaudu. Atkarībā no ražotāja dotajiem tehniskajiem datiem par maksimālo temperatūru, izbūves laikā izdarīt secinājumus par dzesēšanas izbūvi/neizbūvi, ko saskaņot ar visām būvniecības etapā iesaistītajām pusēm. Dzesēšanu var nodrošināt - montējot izvada cauruli no ģeneratora uz ēkas āru caur sienu.

 

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Būvdarbu veikšana projektā „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Gulbenes novada Daukstu pagasta Staru ciemā"", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/42/ERAF, nolikumā.

Grozijumi_nolikuma_10.12.doc

pielikumi_1_darbu_apjomi_ar_grozijumiem_10.12.xls

 

 Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Būvdarbu veikšana projektā „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Gulbenes novada Daukstu pagasta Staru ciemā"", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/42/ERAF, nolikumā.

 Grozijumi_nolikuma_Nr4.doc

Nolikums_grozits_Nr4.doc

pielikumi_1_darbu_apjomi_groziti_Nr4.xls

pielikums_2_pieteikums_dalibai_konkursa_grozits_Nr4.doc

pielikums_6_apaksuznemeja_forma_grozits_Nr4.doc

pielikums_7_tehniska_piedavajuma_sagatavosanas_vadlinijas_grozitas_Nr4.doc

pielikums_8_finansu_piedavajuma_vadlinijas_grozitas_Nr4.doc

pielikums_9_iepirkuma_liguma_projekts_grozits_Nr4.doc

pielikums_10_kalendarais_un_naudas_plusmas_grafiks_grozits_Nr4.xls

pielikums_12_finansu_piedavajuma_kopsavilkuma_forma_grozita_Nr4.doc

pielikums_13_1_izpildito_darbu_akts_grozits_Nr4.xls

pielikums_13_akts_grozits_Nr4.doc

pielikums_14_buvdarbu_pienemsanas_nodosanas_akts_grozits_Nr4.doc

 

Jautājums

Atbilde

No kāda cauruļvadu materiāla izbūvējas apsaiste dziļurbumam, urbuma ēkā? Kā arī ir neskaidrības ar diametriem, ja tehniskā projekta rasējumā prasās ielikt diametru pāreju 63/32 un pēc pārejas līkums DN40?

Dziļurbumam apsaiste nav jāizbūvē, projektā nav paredzēta esošā dziļurbuma rekonstrukcijas darbi. Apsaiste urbuma ēkā jāizbūvē no PE plastmasas cauruļvadiem D50. Nepieciešamā diametru pāreja ir 50/32 norādīto 63/32 vietā.

Lūdzam uzrakstīt esošā dziļurbuma sūkņa parametrus (jauda, apmēri), lai varētu izvēlēties pareizo frekvenču pārveidotāju?

Dziļurbuma sūkņa parametri: OR 4SDF 54/29 Hmax 175m Qmin 1,2 m3/h Hmin 39,9m Qmax 8,1m3/h 4HP 3 kW 2900apgriezieni/min 50Hz 350C

Ir neskaidrība par dziļurbumu. Ja veiks artēziska urbuma tamponēšanu, no kurienes tiks piegādāts ūdens?

Paredzamais tamponējamais urbums šobrīd netiek izmantots un nenodrošina ar ūdeni patērētājus kā arī nav pieslēgts pie sistēmas. Par cik esošā urbuma rekonstrukcija nav paredzēta, ūdens jānodrošina no šobrīd izmantojamā urbuma. Paredzama tikai īslaicīga urbuma atslēgšana uz cauruļvadu pārslēguma brīdi, kas patērētājus neietekmēs, jo sistēmā ir ūdenstornis, kas nodrošinās nepieciešamās ūdens rezerves.

Pēc euro ieviešanas valstī, tāmēs jāsastāda euro vai latos?

Latvijas būvnormatīvsLBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” nosaka, ka izcenojumi ir jānorāda euro.

 

 Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Būvdarbu veikšana projektā „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Gulbenes novada Daukstu pagasta Staru ciemā"", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/42/ERAF, nolikumā.

Grozijumi_nolikuma_Nr5.doc

pielikumi_1_darbu_apjomi_ar_grozijumiem_Nr5.xls

 

Jautājums

Atbilde

Lūdzu precizēt tehnoloģiju un materiālu specifikāciju kanalizācijas cauruļvada izbūvei ar beztranšejas metodi. Vai caurduršana notiks ar PE cauruļveidu D200 mm bez aizsargčaulas, vai PP D200 mm T 8 cauruļvads tiks montēts aizsargcaurulē ar distanceriem? Aizsargcaurule no PE materiāla tiks izbūvēta ar beztranšejas metodi.

Kanalizācijas beztranšejas cauruļvadu izbūvēt bez aizsargcaurules. Izmantot sadzīves kanalizācijas cauruļvadu no PP ar ieguldes klasi SN 16. Šim mērķim var izmantot cauruļvadu Evopipes Evosan-rf vai analogu.

 
 Paziņojums par pieņemto lēmumu
Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Būvdarbu veikšana projektā „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Gulbenes novada Daukstu pagasta Staru ciemā"", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/42/ERAF.
Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2014.gada 3.martā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA "Siltumkomforts", reģ. Nr. 40003797725, ar līgumcenu bez PVN EUR 101465,33 (viens simts viens tūkstotis četri simti sešdesmit pieci euro 33 centi).