2023.gada 27.jūlija Gulbenes novada domes sēdes lēmums (protokols Nr.10; 61.p) 

Par Gulbenes novada attīstības programmas 2025.-2030.gadam izstrādes uzsākšanu

Ņemot vērā to, ka pašreiz spēkā esošās Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam darbības termiņš ir 2024.gads un atbilstoši Attīstības plānošanas sistēmas likuma 13.panta 2.punktam attīstības plānošanas dokuments zaudē spēku, ja beidzies tā darbības termiņš vai tas ar tiesību aktu tiek atzīts par spēku zaudējušu, kā arī pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka domes kompetencē ir apstiprināt pašvaldības attīstības plānošanas dokumentus, tostarp attīstības programmu un ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 66.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem lēmumu par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas vai attīstības programmas izstrādes uzsākšanu vai aktualizēšanu, apstiprina izstrādes vadītāju un darba uzdevumu, kurā iekļauts izstrādes procesa un sabiedrības līdzdalības plāns, un atbilstoši tam pašvaldība sagatavo ilgtspējīgas attīstības stratēģijas vai attīstības programmas projektu, un Attīstības un tautsaimniecības komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: ar 13 balsīm "Par" (Aivars Circens, Anatolijs Savickis, Andis Caunītis, Atis Jencītis, Daumants Dreiškens, Guna Pūcīte, Guna Švika, Gunārs Ciglis, Intars Liepiņš, Lāsma Gabdulļina, Mudīte Motivāne, Normunds Audzišs, Normunds Mazūrs), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Ainārs Brezinskis),  Gulbenes novada dome NOLEMJ:

 1. UZSĀKT Gulbenes novada attīstības programmas 2025.-2030.gadam (turpmāk – attīstības programma) izstrādi.
 2. APSTIPRINĀT Gulbenes novada pašvaldības priekšsēdētāja padomnieku Jāni Barinski par attīstības programmas izstrādes vadītāju.
 3. APSTIRPINĀT attīstības programmas izstrādes darba uzdevumu un izpildes termiņus (pielikumā).
 4. APSTIPRINĀT attīstības programmas izstrādes vadības grupu šādā sastāvā:
  1. Domes priekšsēdētājs Andis Caunītis,
  2. Domes priekšsēdētāja vietniece Guna Švika,
  3. Izpilddirektore Antra Sprudzāne,
  4. Priekšsēdētāja padomnieks Jānis Barinskis.
 5. Par Attīstības programmas izstrādes vadības grupas vadītāju apstiprināt domes priekšsēdētāju Andi Caunīti.
 6. Izveidot šādas Attīstības programmas izstrādes tematiskās darba grupas:

6.1. Sabiedrības attīstības darba grupa,

6.2. Ekonomikas un labklājības attīstības darba grupa,

6.3. Kultūras un dzīves vides attīstības darba grupa.

 1. DELEĢĒT attīstības programmas izstrādes vadības grupai ar domes priekšsēdētāja rīkojumu līdz 2023.gada 15.augustam izveidot tematiskās attīstības programmas izstrādes darba grupas, nosakot to vadītājus, sastāvu un darba uzdevumus.
 2. PUBLICĒT paziņojumu par attīstības programmas izstrādes uzsākšanu pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv un Gulbenes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Gulbenes Novada Ziņas”.
 3. NOSŪTĪT lēmumu par attīstības programmas izstrādes uzsākšanu Vidzemes plānošanas reģionam.
 4. PUBLICĒT lēmumu par attīstības programmas izstrādes uzsākšanu Teritorijas attīstības plānošanas sistēmā (TAPIS).

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs                                                                      A. Caunītis

Sagatavoja: Ligita Gāgane, Dace Pinupe