Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes pilsētas ielu rekonstrukcija ". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/26/ERAF.

 

Nolikums

Pielikumi

Ozolu ielas tehniskā dokumentācija

Rēzeknes ielas tehniskā dokumentācija

 

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Gulbenes pilsētas ielu rekonstrukcija", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/26/ERAF, nolikumā.

Grozijumi_nolikuma.doc

Nolikums_GROZITS.doc

 

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Gulbenes pilsētas ielu rekonstrukcija", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/26/ERAF, nolikumā.

Grozījumi nolikumā

pielikums_9_iepirkuma_liguma_projekts_GROZITS.doc

jautajumi_atbildes_13_26_ERAF.docx

 

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Gulbenes pilsētas ielu rekonstrukcija", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/26/ERAF, nolikumā.

Grozijumi_nolikuma01.doc

Nolikums_GROZITS01.doc

Tehniskā dokumentācija

ELT_VST_7.xlsx

ELT_VST_8.xlsx

ELT_VST_9.xlsx

 

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Gulbenes pilsētas ielu rekonstrukcija", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/26/ERAF, nolikumā.

Grozijumi_nolikuma_pec_IUB.doc

Nolikums_GROZITS_pec_IUB.doc

pielikums_9_iepirkuma_liguma_projekts_grozits_pec_IUB.doc

 

Jautājums

Atbilde

Lūdzam plašāk paskaidrot 7.pielikuma (Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas) punktā d) minēto prasību: „iekļaut piedāvājumā Konkursa dokumentācijā un Būvprojektā norādītos vai ekvivalentus materiālus, iekārtas un izstrādājumus, attiecīgajā izvērstās tāmes pozīcijā norādot tā nosaukumu un apzīmējumu „EKVIVALENTS”; ekvivalentu atbilstību Būvprojekta prasībām jāpierāda ar atsauci (norādi) uz materiālu, iekārtu un konstrukciju ražotāju dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem, kuru pievieno tehniskajam piedāvājumam”

Vai Pasūtītājs ir domājis, ka gadījumā, ja Pretendents plāno pielietot ekvivalentus materiālus, tad Pretendentam ir jāveido šo ekvivalento materiālu tabula un jāmin konkrētu materiālu nosaukumu un jāpievieno ekvivalentā materiāla atbilstības apliecinājums?

Vai gadījumā, ja Pretendents izmanto tikai Konkursa dokumentācijā un Būvprojektā norādītos materiālus, iekārtas un izstrādājumus, šādu tabulu aizpildīt nevajag?

Ja Pretendents plāno pielietot ekvivalentus materiālus, tad ekvivalentu materiālu, iekārtu un izstrādājumu atbilstību Būvprojekta prasībām jāpierāda ar atsauci (norādi) uz materiālu, iekārtu un konstrukciju ražotāju dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem, kuru pievieno tehniskajam piedāvājumam.

Ja Pretendents izmanto tikai Konkursa dokumentācijā un Būvprojektā norādītos materiālus, iekārtas un izstrādājumus, šādu tabulu aizpildīt nevajag.

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Gulbenes pilsētas ielu rekonstrukcija ". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/26/ERAF.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija nolēmusi:

- 1.daļā „Gulbenes pilsētas Ozolu ielas seguma rekonstrukcija" atzīt par uzvarētāju SIA „RB Klans", reģ. Nr. 50103268611, ar līgumcenu bez PVN Ls 41853,48 (četrdesmit viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit trīs lati 48 santīmi);

- 2.daļā „Gulbenes pilsētas Rēzeknes ielas seguma rekonstrukcija" atzīt par uzvarētāju SIA „Rubate", reģ. Nr. 40003291605, ar līgumcenu bez PVN Ls 119277,47 (viens simts deviņpadsmit tūkstoši divi simti septiņdesmit septiņi lati 47 santīmi).