Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība, (ha)

Atļautais

izmantošanas veids

Nomas

līguma

termiņš

Nomas gada

maksa, euro (bez PVN)

PVN (euro)

21%

Nomas gada

maksa, euro

(ar PVN)

 

Lejasciema pagasts

           

5064 012 0409

Bez nosaukuma

0,24

Sakņu dārza vajadzībām,

bez apbūves tiesībām

5 gadi

7,00

1,47

8,47

 

Daukstu pagasts

           

5048 004 0333

“Pagasta dārziņi”, Stari

(daļa no zemes vienības)

0,22

Sakņu dārza vajadzībām,

bez apbūves tiesībām

5 gadi

7,00

1,47

8,47

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, vai attiecīgo pagastu pārvaldēs. Sīkāka informācija par iznomājamo zemes gabalu atrašanās vietu pagastu pārvaldēs.