Gulbenes novada domes 2017.gada 25.maija noteikumi Nr.2

Gulbenes novada pašvaldības budžetā ieskaitītā dabas resursa nodokļa pārvaldīšanas un izlietošanas kārtība

Apstiprināti 25.05.2017. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 6, 41.§)

GROZĪJUMI

27.09.2018. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 21, 38.§)

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Gulbenes novada pašvaldības budžetā ieskaitītā dabas resursa nodokļa pārvaldīšanas un izlietošanas kārtība (turpmāk – kārtība) izstrādāta, pamatojoties uz Dabas resursu nodokļa likumu un ar to saistītajiem Ministru kabineta noteikumiem.

1.2. Kārtība nosaka, kā Gulbenes novada pašvaldība (turpmāk- pašvaldība) plāno ieņēmumu no dabas resursu nodokļa sadali, piešķiršanu un izlietojumu.
1.3. Lēmumu par dabas resursu nodokļa ieņēmumiem un dabas resursu nodokļa izlietojumu kārtējam gadam pieņem Gulbenes novada dome, apstiprinot ikgadējo budžetu.
1.4. Līdzekļu pārvaldītājs ir Gulbenes novada pašvaldība, izlietotājs Gulbenes novada pašvaldības iestādes un pašvaldības kapitālsabiedrības pašvaldības autonomo funkciju izpildei.

2. Līdzekļu sadale

2.1. 50 procenti no kopējiem dabas resursu nodokļa ieņēmumiem kārtējam gadam tiek paredzēti dabas resursu rezerves fondā.
2.2. 30 procentus no kopējiem dabas resursu nodokļa ieņēmumiem kārtējam gadam plāno Litenes pagasta pārvaldei.
2.3. 8 procentus no kopējiem dabas resursu nodokļa ieņēmumiem kārtējam gadam plāno Gulbenes pilsētas pārvaldei.
2.4. Pa 1 procentam no kopējiem dabas resursu nodokļa ieņēmumiem kārtējam gadam plāno Beļavas, Daukstu, Druvienas, Galgauskas, Jaungulbenes, Lejasciema, Lizuma, Līgo, Rankas, Stāmerienas, Stradu, Tirzas pagastu pārvaldēm.

3. Līdzekļu izlietošana

3.1. Dabas resursu nodokļa līdzekļi izlietojami tikai tādu pasākumu un projektu finansēšanai, kuri saistīti ar vides aizsardzību, piemēram, ar izglītību un audzināšanu vides aizsardzības jomā, vides monitoringu, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un aizsardzību, gaisa aizsardzību un klimata pārmaiņā, vides un dabas resursu izpēti, novērtēšanu, atjaunošanu, ūdeņu aizsardzību, augšņu un grunts aizsardzību un sanāciju, atkritumu apsaimniekošanu. Pašvaldība vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļus var izmantot arī kā kompensāciju atkritumu poligona ietekmes zonā dzīvojošajiem iedzīvotājiem.
3.2. Dabas resursu rezerves fonda līdzekļus var izmantot avārijas seku likvidēšanai un novada kopējo pasākumu un projektu finansēšanai, kuri saistīti ar vides un ūdens aizsardzību, atkritumu apsaimniekošanu, izglītību un audzināšanu vides aizsardzības jomā.

4. Dabas resursu nodokļa pārvalde

4.1. Dabas resursu nodokli Valsts ieņēmumu dienests ieskaita pašvaldības speciālā budžeta kontā.
4.2. Priekšlikumus par dabas resursu rezerves fonda līdzekļu izlietojumu izskata domes Vides aizsardzības jautājumu komisija un iesniedz ierosinājumu domei. Lēmumu par līdzekļu piešķiršanu no dabas resursu nodokļa rezerves fonda pieņem pašvaldības dome.

5. Līdzekļu uzskaite un kontrole

5.1. Līdzekļu izlietotājs nodrošina piešķirto līdzekļu izlietojumu atbilstoši Kārtībā noteiktajiem mērķiem un ir atbildīgs par to.
5.2. Saņemtie līdzekļi un to izlietojums jāatspoguļo grāmatvedības uzskaitē, kā arī jānodrošina ieņēmumu un izdevumu analītiskā uzskaite saskaņā ar budžeta klasifikācijas kodiem atbilstoši ekonomiskām kategorijām un apstiprinātajam plānam.
5.3. Informāciju par saņemto dabas resursu nodokļa izlietojumu, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, iekļauj pašvaldības pārskatos.