Gulbenes novada domes Vides aizsardzības jautājumu komisijas nolikums

Apstiprināts 2009. gada 10. septembra Gulbenes novada domes sēdē (prot.Nr.9, 22.§)

1.Vispārīgie noteikumi

1.1. Gulbenes novada domes Vides aizsardzības jautājumu komisija ( turpmāk tekstā – Komisija ) ir ar Gulbenes novada domes ( turpmāk tekstā – Dome) lēmumu izveidota institūcija, kas veic Latvijas Republikas normatīvajos aktos, Domes saistošajos noteikumos un lēmumos, un šajā Nolikumā paredzētās funkcijas.

1.2. Komisijas darbības teritorija ir Gulbenes novada administratīvā teritorija.

1.3. Komisijas skaitlisko un personālsastāvu nosaka un apstiprina DOME.

1.4. Komisija tiek likvidēta vai reorganizēta ar Domes lēmumu.

1.5. Komisija darbojas Domes pastāvīgās Tautsaimniecības komitejas (turpmāk tekstā - Komiteja) pārraudzībā.

2.Komisijas mērķis

Komisijas darbības mērķis ir veicināt novada ilgtspējīgu attīstību vides aizsardzības jomā.

3. Komisijas uzdevumi

3.1. Kopā ar valsts vides institūcijām veikt situācijas analīzi vides jomā un izstrādāt priekšlikumus pašvaldībai un Vides ministrijai.

3.2. Piedalīties ar vides jautājumiem saistītu lēmumu projektu izstrādāšanā.

3.3. Virzīt izstrādātos lēmumu projektus izskatīšanai Domes sēdēs.

3.4. Piedalīties vides projektu, programmatisko un normatīvo dokumentu izstrādē un pārraudzīt to realizāciju.

3.5. Izskatīt iedzīvotāju un uzņēmēju ierosinājumus un priekšlikumus par vides problēmu risināšanu un vides institūciju darba pilnveidošanu.

3.6. Izvērtēt nocērtamo koku atbilstību pilsētvides ainavas, lauku ciemu ainavas, ekoloģijas, ēku ekspluatācijas, būvniecības, dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības prasībām un lemt par koku nociršanu vai saglabāšanu.

3.7. Izvērtēt koku izciršanas nepieciešamību ārpus meža zemēm lauku teritorijās Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumu Nr. 717 ”Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes” noteiktajos gadījumos.

3.8. Izvērtēt bīstamo koku izciršanas nepieciešamību pilsētas un ciemu teritorijās.

3.9. Izstrādāt priekšlikumus, veicināt un iesaistīt sabiedrību:

·        teritorijas sakopšanā;

·        pašvaldības vides aizsardzības pasākumu pilnveidošanā;

·        pašvaldības teritorijas labiekārtošanas un uzturēšanas atbilstoši ekoloģiski tīras vides prasībām nodrošināšanā;

·        pašvaldības teritorijā esošo dabas pieminekļu un dabas resursu saglabāšanā;

·        sakoptu lauku ainavu  izveides veicināšanā;

·        teritorijas attīstības programmas un teritorijas plānojuma projektu izstrādē.

4. Komisijas struktūra un darba organizācija

4.1. Komisijas priekšsēdētāju, sekretāru un komisijas priekšsēdētāja vietnieku ievēl no komisijas locekļu vidus.

4.2. Komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

4.3. Komisijas lietvedības jautājumus kārto un pārskatus sagatavo komisijas sekretārs.

4.4. Komisijas sēdes ir atklātas un notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Komisijas sēdes tiek sasauktas pēc Komisijas priekšsēdētāja vai Komisijas priekšsēdētāja vietnieka pieprasījuma.

4.5. Komisijas sēdes vada tās priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā – Komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

4.6. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja sēdē piedalās vairāk nekā puse no Komisijas locekļiem. Komisija lēmumus pieņem, atklāti balsojot, ar balsu vairākumu. Katram Komisijas loceklim ir viena balss. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss vai Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā – Komisijas priekšsēdētāja vietnieka balss.

4.7. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Komisijas sēdes protokolu paraksta Komisijas priekšsēdētājs vai Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā – Komisijas priekšsēdētāja vietnieks un sekretārs.

4.8. Komisijas sēžu darba kārtību izziņo un materiālus sēdē izskatāmajiem jautājumiem sagatavo Komisijas sekretārs ne vēlāk kā vienu darba dienas pirms sēdes.

4.9. Komisijas organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina Domes priekšsēdētāja norīkoti domes darbinieki.

4.10. Komisijas locekļi saņem atalgojumu Domes noteiktajā kārtībā un apmēros.

5. Komisijas kompetence un sadarbība

5.1.  Komisija savu darbu veic sadarbībā ar Domes komitejām, Domes izpilddirektoru, arhitektu, būvvaldes vadītāju, kā arī pieaicinot citus kompetentus speciālistus.

5.2.  Komisija ir tiesīga izskatīt un analizēt personu iesniegumus un projektus, un iesniegt priekšlikumus Domei  Komisijas kompetencē esošajos jautājumos.

5.3. Nepieciešamības gadījumā, uz Komisijas sēdi var tikt uzaicināta  izskatāmā jautājuma ieinteresētā persona.

6. Komisijas pienākumi

 

6.1. Pēc Domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieku un Komitejas pieprasījuma sniegt atskaiti par Komisijas darbību.

6.2. Pēc pieprasījuma saņemšanas no Domes pastāvīgo komiteju un Domes komisiju vadītājiem, Domes priekšsēdētāja un viņa vietnieka, pašvaldības izpilddirektora un pašvaldības administrācijas struktūrvienību vadītājiem sniegt Komisijas rīcībā esošo informāciju.

6.3. Veikt visas nepieciešamās un Komisijas kompetencei atbilstošās darbības Komisijas uzdevumu izpildei.

7. Komisijas tiesības

 

7.1. Pieprasīt un saņemt no pašvaldības iestādēm, institūcijām, kapitālsabiedrībām un pašvaldības administrācijas struktūrvienībām informāciju, kas nepieciešama Komisijas darbam.

7.2. Uzaicināt uz Komisijas sēdēm pašvaldības iestāžu, kapitālsabiedrību un pašvaldības administrācijas struktūrvienību vadītājus.

7.3. Risināt vides jautājumus un virzīt tos izskatīšanai Komitejā un Domes sēdē.

7.4. Izteikt priekšlikumus atbildīgajām pašvaldības institūcijām par Eiropas Savienības vides atbalsta strukturālo fondu līdzekļu piesaisti.

7.5. Izteikt priekšlikumus par pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu, nosakot prioritātes vides jomā.