Gulbenes novada pašvaldības Sporta komisijas nolikums

APSTIPRINĀTS
Gulbenes novada domes 2017. gada 31. augusta sēdē, protokols Nr. 12, 51. §

GROZĪJUMI
Gulbenes novada domes 2018. gada 22. februāra sēdē, protokols Nr. 3, 11. §

Gulbenes novada domes 2018.gada 30.augusta sēdē, protokols Nr. 19, 10.§

Izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un 61.panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Gulbenes novada pašvaldības Sporta komisija (turpmāk – komisija) ir Gulbenes novada domes (turpmāk – dome) izveidota institūcija, kas veic šajā nolikumā paredzētos uzdevumus.
2. Komisijas skaitlisko un vārdisko sastāvu nosaka un apstiprina dome. Izmaiņas komisijas sastāvā var izdarīt tikai dome.
3. Komisija savā darbībā rīkojas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, domes lēmumiem, rīkojumiem un šo nolikumu.

II. Komisijas uzdevumi un funkcijas

4. Komisijas uzdevumi un funkcijas:

4.1. noteikt prioritātes sporta attīstībai Gulbenes novadā;
4.2. sniegt priekšlikumus Gulbenes novada sporta nozares plānošanas dokumentiem, koordinēt to izstrādi un apstiprināšanu domē;
4.3. sniegt priekšlikumus Gulbenes novada sporta jomas atbildīgajiem speciālistiem sporta pasākumu un sacensību organizēšanā, izskatīt un apstiprināt Gulbenes novada sporta sacensību un pasākumu plānu;
4.4. koordinēt valsts un pašvaldības institūciju sadarbību sporta jomā Gulbenes novadā;
4.5. sniegt priekšlikumus domei par Gulbenes novada pārstāvniecību sporta federācijās un sporta biedrībās;
4.6. sadarboties ar Latvijas Olimpisko komiteju, sporta federācijām, sporta biedrībām un klubiem;
4.7. izvirzīt apbalvošanai personas, kuras sniegušas nozīmīgu ieguldījumu sporta attīstībai Gulbenes novadā;
4.8. izskatīt un lemt par atbalsta sniegšanu personām sagatavošanās procesam un dalībai sporta sacensībās un sporta sacensību un pasākumu organizēšanai atbilstoši Gulbenes novada domes 2018.gada 25.janvāra noteikumiem Nr.1 „Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Gulbenes novadā” (protokols Nr.1, 8. §);
4.9. izskatīt juridisku un fizisku personu iesniegumus par finansiāla atbalsta sniegšanu sporta pasākumu rīkošanai un dalībai sporta sacensībās;
4.10. atbalstīt metodiski izglītojošo darbu un pieredzes apmaiņas pasākumus Gulbenes novada sporta darbiniekiem, treneriem, sporta organizatoriem un tiesnešiem;
4.11. sniegt priekšlikumus Gulbenes novada sporta bāžu infrastruktūras attīstībai un pašvaldības īpašumā vai valdījumā nodoto sporta būvju efektīvai izmantošanai.

III. Komisijas struktūra un darba organizācija

5. Komisijas locekļi no sava vidus ar vienkāršu balsu vairākumu pirmajā sēdē ievēl komisijas priekšsēdētāju un vietnieku.
6. Komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā – komisijas priekšsēdētāja vietnieks.
7. Komisijas priekšsēdētājs:

7.1. sadarbībā ar Gulbenes sporta centru plāno un organizē komisijas darbu;
7.2. sagatavo un apstiprina komisijas sēžu darba kārtību;
7.3. sasauc un vada komisijas sēdes;
7.4. paraksta sēžu protokolus un citus komisijā sagatavotus dokumentus;
7.5. nosaka komisijas sēdes vietu, laiku, datumu.

8. Komisijas sēdes sasauc tās priekšsēdētājs pēc savas vai komisijas locekļu iniciatīvas ne retāk kā reizi divos mēnešos.
9. Komisijas sēdes protokolē Gulbenes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļas lietvedības sekretārs. Sēdes protokolu paraksta sēdes vadītājs un sekretārs.
10. Komisijas sēdes ir atklātas.
11. Komisijas lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Katram komisijas loceklim ir viena balss. Komisija ir lemttiesīga, ja komisijas sēdē piedalās vairāk kā puse no komisijas locekļiem. Balsīm daloties vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.
12. Komisija uz savām sēdēm konkrētu jautājumu izskatīšanai var pieaicināt attiecīgās jomas speciālistus.
13. Par piedalīšanos komisijas sēdēs komisijas locekļi saņem atlīdzību domes noteiktajā kārtībā.

IV. Noslēguma jautājumi

14. Atzīt par spēku zaudējušu Gulbenes novada domes Sporta komisijas nolikumu, kas apstiprināts Gulbenes novada domes 2009.gada 24.septembra sēdē (protokols Nr.10, 30.§).
15. Nolikums stājas spēkā 2017.gada 1.septembrī.