APSTIPRINĀTI

Gulbenes novada domes

2011.gada 29.decembra sēdē (protokols Nr.18, 29.§)

GROZĪJUMI

Gulbenes novada domes

2014.gada 27.februāra sēdē (protokols Nr.3, 40.§)

2014.gada 25.septembra sēdē (protokols Nr.20, 43.§)

2017.gada 27.aprīļa sēdē (protokols Nr.5, 29.§)

Noteikumi

Gulbenes novada mākslinieku, audzēkņu, to pedagogu un kolektīvu, to vadītāju apbalvošana par sasniegumiem mūzikā, mākslā un kultūrā

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 41.panta pirmās daļas 2.punktu un 15.panta pirmās daļas 5.punktu

1.Vispārējie noteikumi

1.1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Gulbenes novadā piešķir naudas balvas un nosaka to apmēru par sasniegumiem mūzikā, mākslā un kultūrā.

1.2. Lai pretendētu uz naudas balvu jāiesniedz iesniegums Gulbenes novada domes Kultūras komisijai (turpmāk – Komisija) viena gada laikā pēc konkursa, skates, festivāla norises laika. Iesniegumā jānorāda konkursa, skates, festivāla nozīmīgums, iegūtā vieta, piedalījušos mākslinieku vai kolektīvu skaits (valstu skaits) pievienojot apliecinātu sasniegumus apliecinoša dokumenta kopiju.

1.3. Naudas balvas pretendents ir fiziska persona, kuras deklarētā dzīvesvieta vismaz sešus mēnešus ir Gulbenes novadā, vai kolektīvs, kurš darbojas Gulbenes novadā.

1.4. Iesniegumu izvērtē un naudas balvas apmēru nosaka Komisija.

1.5. Naudas balvas pasniegšanas veidu, vietu un laiku nosaka Komisija.

2. Finansējuma piešķiršana

2.1 Gulbenes novada domes Kultūras komisija:

2.1.1 izvērtē iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, konkursa, skates, festivāla nozīmīgumu, piedalījušos valstu skaitu un mākslinieku, audzēkņu vai kolektīvu skaitu;

2.1. 2 piešķir naudas balvu atbilstoši noteikumu pielikumam;

2.1.3. var atteikt naudas balvas piešķiršanu, norādot pamatotus iemeslus.

2.2. Komisija ir tiesīga pieprasīt no iesniedzēja nepieciešamo papildus informāciju, vai arī uzaicināt naudas balvas pretendentu uz Komisijas sanāksmi.

2.3. /izslēgts/

2.4. Neatkarīgi no iegūto vietu daudzuma mākslinieki ,audzēkņi, to pedagogi un kolektīvi uz naudas balvu var pretendēt tikai vienu reizi gada laikā, izvēloties par kuru sasniegumu vēlas saņemt naudas balvu. Atsevišķos gadījumos Komisija ir tiesīga lemt par gadījumiem, ja pretendenti ir guvuši sasniegumus vairākkārt gada laikā.

2.5. Pēc Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas ierosinājuma, Komisija var lemt par naudas balvas papildus piešķiršanu līdz EUR 100,00 Gulbenes novada māksliniekiem, audzēkņiem, to pedagogiem, kolektīviem un to vadītājiem par ieguldījumu Gulbenes novada kultūras attīstībā.

3. Noslēguma noteikumi

Noteikumi stājas spēkā no apstiprināšanas brīža.

 

Pielikums, apstiprināts 27.04.2017.

  Latvijas konkursi, skates (EUR) Starptautiskie konkursi, skates, festivāli (EUR)
Pakāpe, vieta Kolektīvs Individuāli Pedagogs vadītājs un koncertmeistars (1/3 no pedagoga, vadītāja naudas balva) Kolektīvs Individuāli Pedagogs vadītājs un koncertmeistars (1/3 no pedagoga, vadītāja naudas balvas)
I Līdz 285,- Līdz 120,- Līdz 135,- Līdz 570,- Līdz 285,- Līdz 285,-
II Līdz 140,- Līdz 75,- Līdz 100,- Līdz 425,- Līdz 215,- Līdz 215,-
III Līdz 70,- Līdz 50,- Līdz 85,- Līdz 285,- Līdz 140,- Līdz 140,-
Atzinība       Līdz 140,- Līdz 100,- Līdz 100,-