pumpurs logoGulbenes novada pašvaldība aicina jauniešu organizācijas piedalīties atklātā projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” 2.kārtā.

Projekta mērķi:

  • palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk – PMP) riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē;
  • iesaistīt PMP riska grupas izglītojamos jauniešus aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Projekta mērķa grupa: Vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4. kursam, t.sk. PMP riska grupas izglītojamie atbilstoši konkursa nolikuma 3.punktam.

Projekta iesniedzējs: Jaunatnes organizācijas; biedrības vai nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni; jauniešu iniciatīvu grupa sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni.

Aktivitātes, kuras var tikt iekļautas projektā: pasākumi, neformālās izglītības metodes (piem., nometnes, pārgājieni, āra dzīves aktivitātes un piedzīvojumu izglītība; personāla pilnveides pasākumi; personīgo mērķu definēšana un to sasaiste ar izglītību; līdzdalības prasmes pilnveidošana u.c.)

Pieteikumu iesniegšana līdz 2019.gada 29.jūnijam, Brīvības ielā 22, Gulbene, LV-4401, iesniedzot personīgi, pasta sūtījumā vai nosūtot kā elektronisku dokumentu uz e-pastu:

Vēršam jūsu uzmanību, ka projekta iesniegumam jāpievieno sadarbības partnera apliecinājums (ja paredzēti sadarbības partneri) un projekta administrēšanā un īstenošanā iesaistīto personu CV (ja paredzēti konkrēti cilvēki)

Viena projekta pieejamais finansējuma apmērs ir 4600.00 euro. Pieejams finansiāls atbalsts 5 projektiem.

Projekta īstenošanas termiņš: 3 – 18 mēneši (uzsākšana 2019.gadā)

Kontaktinformācija: Lelde Vilka, Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” projektu vadītāja (e-pasts: , t.28653482).

Projekta dokumentācija:

1.Atklātā projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikums

2.pielikums Iesnieguma veidlapa

3.pielikums Sadarbības partnera apliecinājums par dalību projekta īstenošanā

4.pielikums Apliecinājums par projektā iesaistītajiem priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas jauniešiem

5.pielikums Projekta iesniegumu vērtēšanas kritērij

6.Preventīvo un intervences pasākumu vidējā termiņa plāns PMP riska mazināšanai Gulbenes pašvaldībā

7.Metodika “Vienreizējā maksājuma piemērošanas metodika jaunatnes iniciatīvu projektu īstenošanai darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” ietvaros”

8.Metodoloģiskās vadlīnijas darbam projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

9.Jaunatnes iniciatīvu projekti PuMPuRS ietvaros – prezentācija projektu iesniedzējiem

10.Informatīvs materiāls par jaunatnes iniciatīvu projektu konkursiem

Video iedvesmai: https://www.youtube.com/watch?v=RNmRN8oMguY

Video "Kas jāņem vērā projektu iesniedzējiem": https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=LAcDfZI5QX8 

Plašāka informācija par projektu: www.pumpurs.lv

priekslaicigas macibu partrauksanas riski

soli pa solim jauniešiemmazs

Ministru kabineta 2016.gada 12.jūlija noteikumiem Nr.460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumiem”.

https://likumi.lv/ta/id/283625-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-3-4-specifiska-atbalsta-merka-samazinat-priekslaicigu-macibu-partrauksanu

Projektu konkurss tiek rīkots projekta "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (Nr.8.3.4.0/16/I/001) ietvaros.

Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" projekts Nr.8.3.4.0./16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai".

ans logo