Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvalde, reģistrācijas numurs 90000017472, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2016.gadā", iepirkuma identifikācijas Nr.GNGPP-2015/11.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2015.gada 16.novembra plkst.11.00.

Nolikums_tranzitielas.docx

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000017472, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Gulbenes pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2016.gadā”, iepirkuma identifikācijas numurs – GNGPP-2015/11.

Saņemto piedāvājumu skaits – 1.

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes iepirkumu komisija 2015.gada 16.novembrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju Valsts akciju sabiedrību “Latvijas autoceļu uzturētājs” Alūksnes ceļu rajons, reģistrācijas numurs 40003356530, juridiskā adreses: Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073, ar līgumcenu EUR 29228,96 (divdesmit deviņi tūkstoši divi simti divdesmit astoņi euro 96 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.

Lēmums.pdf

lig_LVC.pdf