Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Jaunas komerc furgona tipa, trafarētas un aprīkotas automašīnas iegāde Gulbenes novada domei", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/22. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 03.06.2014. plkst.10.00.

nolikums

1_pielikums_pieteikums

2_pielikums_informācija_pretendentu_pieredzi

3_pielikums_tehniska_specifikācija

4_pielikums_finanšu_piedāvājums

5_pielikums_Līguma_projekts

 Paziņojums par pieņemto lēmumu

 Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Jaunas komerc furgona tipa, trafarētas un aprīkotas automašīnas iegāde Gulbenes novada domei", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/22.
Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2014.gada 10.jūnijā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA "Euro - Auto", reģ. Nr. 40003119157, ar līgumcenu bez PVN EUR 24590,00.