Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes novada valsts ģimnāzijas renovācijas darbi", iepirkuma identifikācijas GND-2014/35.

Instrukcija

Pielikumi

Tehniskais projekts

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr.90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Gulbenes novada valsts ģimnāzijas renovācijas darbi", identifikācijas Nr. GND-2014/35.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2014.gada 7.jūlijā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „SCO Centrs", reģ. Nr.44103002148, ar līgumcenu bez PVN EUR 63790,89 (sešdesmit trīs tūkstoši septiņi simti deviņdesmit euro, 89 centi).

Lēmums

Līgums