No 11.01.2016. līdz 01.02.2016. notika Gulbenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.–2030.gadam gala redakcijas projekta sabiedriskā apspriešana. Viedokli izteica 6 personas, un izteiktie ierosinājumi ir ņemti vērā.

Skatīt pārskata tabulu par veiktajiem labojumiem.

Izteiktie priekšlikumi iekļauti 25.02.2016. domes sēdē apstiprinātajā Gulbenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.–2030.gadam gala redakcijas projektā, kas iesniedzams Vidzemes plānošanas reģionā atzinuma saņemšanai.