No 11.01.2016. līdz 01.02.2016. notika Gulbenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.–2030.gadam gala redakcijas projekta sabiedriskā apspriešana. Viedokli izteica 6 personas, un izteiktie ierosinājumi ir ņemti vērā.

Skatīt pārskata tabulu par veiktajiem labojumiem:

Izteiktie priekšlikumi iekļauti 25.02.2016. domes sēdē apstiprinātajā Gulbenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.–2030.gadam gala redakcijas projektā, kas iesniedzams Vidzemes plānošanas reģionā atzinuma saņemšanai.