Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas nolikums

Apstiprināts 2018. gada 29. marta Gulbenes novada domes sēdē (prot.Nr.4, 7.§)

 

Izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 4.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu un 61.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumu Nr.382 “Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība” 10.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Gulbenes novada domes Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisija (turpmāk – Komisija) ir Gulbenes novada domes (turpmāk – Dome) izveidota komisija interešu izglītības programmu (turpmāk – programma) izvērtēšanai un valsts budžeta mērķdotācijas sadalei programmu īstenošanai.
2. Komisija savā darbībā ievēro Latvijas Republikas likumus, Ministru kabineta noteikumus, citus normatīvos aktus, Domes lēmumus un šo nolikumu.
3. Komisijas skaitlisko un vārdisko sastāvu nosaka un apstiprina Dome. Izmaiņas Komisijas sastāvā var izdarīt tikai Dome.

II. Komisijas kompetence

4. Komisija veic programmu izvērtēšanu un iesniedz Domei apstiprināšanai mērķdotācijas sadalījumu programmu īstenošanai.
5. Uz mērķdotācijas līdzekļiem programmas īstenošanai var pretendēt:
5.1. Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestādes;
5.2. juridiskās un fiziskās personas, kuras Gulbenes novada pašvaldībā saņēmušas licenci programmas īstenošanai.
6. Pieteikumu iesniedzēji katru gadu līdz 20.augustam iesniedz Domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļai (turpmāk – nodaļa) izvērtēšanai programmu pieteikumus (1.pielikums), pievienojot programmas, kuru saturs atbilst noteiktām prasībām (2.pielikums).
7. Nodaļas izglītības metodiķis sagatavo pārskatu par iesniegtajiem programmu pieteikumiem.
8. Komisija izvērtē programmas un, pamatojoties uz informāciju par izglītojamo skaitu kārtējā gada 1.septembrī vispārējās pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēs Gulbenes novada administratīvajā teritorijā un Izglītības un zinātnes ministrijas noteikto finansējumu vienam izglītojamajam kārtējā budžeta gadā, pieņem lēmumu par katrai Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestādei un citiem pieteikumu iesniedzējiem piešķiramo finansējumu programmu īstenošanai. Komisija mērķdotācijas sadalījumu iesniedz apstiprināšanai Domē.
9. Komisijai ir tiesības neatbalstīt programmu, ja tās noformējums un saturs neatbilst šī nolikuma 6.punktam.
10. Komisija var piešķirt mērķdotācijas finansējumu interešu izglītības metodiķim.
11. Programmas īstenošanas laiks ir viens mācību gads.
12. Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestādēm un citiem pieteikumu iesniedzējiem lēmumu par finansējuma piešķiršanu programmu īstenošanai paziņo vienas nedēļas laikā no tā apstiprināšanas Domes sēdē.
13. Atbalstīto programmu pedagogiem darba samaksa tiek aprēķināta un izmaksāta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
14. Atbalstīto programmu īstenošanas pārraudzību veic nodaļas izglītības metodiķis un Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadība.
15. Ja atbalstītā programma netiek īstenota atbilstoši iesniegtajam programmas saturam, tiek konstatēti pārkāpumi finansējuma izlietojumā, Komisijai ir tiesības lemt par mērķdotācijas maksājumu pārtraukšanu.
16. Programmu īstenotāji katru gadu līdz 15.jūnijam iesniedz nodaļai pārskatu (3.pielikums) par iepriekšējā mācību gadā īstenotajām programmām.
17. Nodaļas izglītības metodiķis sagatavo pārskatu par īstenotajām programmām.

III. Komisijas sastāvs un darba organizācija

18. Komisija sastāvu veido pieci locekļi. Komisijas sastāvā var iekļaut Domes deputātus, nodaļas darbiniekus, Domes Finanšu un ekonomikas nodaļas darbiniekus un citu institūciju vai organizāciju pārstāvjus, kuri atbalsta programmu mērķauditorijas intereses. Komisijā neiekļauj ar programmu īstenošanu saistītās personas.
19. Komisijas priekšsēdētājs ir Domes deputāts.
20. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks ir nodaļas vadītājs.
21. Komisijas sēdes sasauc Komisijas priekšsēdētājs vai viņa prombūtnes laikā Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, nosakot sēdes laiku, vietu un darba kārtību.
22. Komisijas sēdes ir atklātas. Nepieciešamības gadījumā uz Komisijas sēdi var uzaicināt ar programmu īstenošanu saistītās personas.
23. Komisija lēmumus pieņem sēdē ar klātesošo Komisijas locekļu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse Komisijas locekļu.
24. Sēžu protokolēšanu, lēmumu projektu sagatavošanu un nosūtīšanu pieteikuma iesniedzējiem nodrošina nodaļas lietvedības sekretārs.
25. Komisijas sēdes protokolu paraksta Komisijas priekšsēdētājs un sekretārs.
26. Komisijas protokoli un tiem pievienotie dokumenti glabājas nodaļā.
27. Komisijas locekļiem, pildot pienākumus, ir tiesības iepazīties ar iesniegtajiem dokumentiem un nepieciešamības gadījumā pieprasīt no pieteikuma iesniedzējiem papildus informāciju.
28. Komisija savā darbībā nodrošina ar lietu saistītās informācijas neizpaušanu trešajām personām, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.

IV. Grozījumu izdarīšanas un lēmumu apstrīdēšanas kārtība

29. Grozījumus šajā nolikumā var ierosināt Komisijas priekšsēdētājs vai Komisijas locekļi.
30. Priekšlikumus par grozījumiem šajā nolikumā izskata Komisijas sēdē un apstiprina Domes sēdē.
31. Komisijas lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Domei, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.
V. Noslēguma jautājumi

32. Atzīt par spēku zaudējušu Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas nolikumu, kas apstiprināts Gulbenes novada domes 2013.gada 25.aprīļa sēdē (protokols Nr.5, 57.§).
33. Nolikums stājas spēkā 2018.gada 3.aprīlī.

Pielikumi