Gulbenes novada teritorijas plānojums, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

APSTIPRINĀTI 27.12.2018. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr. 25, 29. §,
saistošie noteikumi Nr. 20

Izdoti saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 3.punktu

  1. Saistošie noteikumi “Gulbenes novada teritorijas plānojums, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” nosaka teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (1.pielikums – Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi), funkcionālo zonējumu (2.pielikums – 5 grafiskās kartes: Gulbenes pilsētas funkcionālā zonējuma karte, četras Gulbenes novada funkcionālā zonējuma kartes, https://geolatvija.lv), aizsargjoslas un apgrūtinājumus Gulbenes novada administratīvajā teritorijā.
  2. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.
  3. Saistošie noteikumu īstenošana uzsākama atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27.pantā noteiktajai kārtībai.
  4. Saistošie noteikumi ir spēkā, bet nav īstenojami. Līdz jaunu saistošo noteikumu apstiprināšanai par teritorijas plānojumu VARAM, spēkā ir Gulbenes novada 2009.gada 10.septembra saistošie noteikumi Nr.8 “Par Gulbenes novada teritorijas plānojumiem” (protokols Nr.9, 19.§).

Gulbenes novada teritorijas plānojums

Paskaidrojuma raksts

Vides pārskats

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Kartes