Gulbenes novada teritorijas plānojums, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

APSTIPRINĀTI 27.12.2018. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr. 25, 29. §,
saistošie noteikumi Nr. 20
ĪSTENOJAMI ar 2019.gada 20.martu

Izdoti saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 3.punktu

  1. Saistošie noteikumi “Gulbenes novada teritorijas plānojums, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” nosaka teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (1.pielikums – Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi), funkcionālo zonējumu (2.pielikums – 5 grafiskās kartes: Gulbenes pilsētas funkcionālā zonējuma karte, četras Gulbenes novada funkcionālā zonējuma kartes, https://geolatvija.lv), aizsargjoslas un apgrūtinājumus Gulbenes novada administratīvajā teritorijā.

Gulbenes novada teritorijas plānojums