Gulbenes novada domes 2017.gada 25.maijā Noteikumi Nr.3

Gulbenes novada pašvaldības sportistu un komandu dalības starptautiskā, valsts, reģionālā un pašvaldības mēroga sporta sacensībās līdzfinansēšanas kārtība

Apstiprināti 25.05.2017. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 6, 50.§)

GROZĪJUMI

Gulbenes novada domes 2018.gada 30.augusta sēdē (protokols Nr. 19, 9.§)

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 41.panta pirmā daļas 2.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Gulbenes novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) līdzfinansē sportistu un komandu dalību, pārstāvot Gulbenes novadu, starptautiskā, valsts mēroga, reģionālajos un pašvaldības sporta sacensībās un pasākumos (turpmāk – pasākumos), kuros dalību nodrošina vai kurus organizē Gulbenes novada pašvaldības iestādes vai struktūrvienības (turpmāk – iestāde).
2. Nepieciešamais finansējums tiek plānots pašvaldības kārtējā gada budžetā.

II. Pašvaldības līdzfinansējuma veidi

3. Pašvaldības līdzfinansējumu var piešķirt individuālajiem sportistiem un komandām šādu izdevumu segšanai:

3.1. dalības maksa;
3.2. izdevumi, kas saistīti ar apdrošināšanas polises iegādi;
3.3. ēdināšanas izdevumi;
3.4. izdevumi par viesnīcu (naktsmītni);
3.5. ceļa (transporta) izdevumi;
3.6. izdevumi, kas saistīti ar izbraukšanas dokumentu noformēšanu;
3.7. izdevumi par bagāžas pārvadāšanu;
3.8. izdevumi par autostāvvietu un iebraukšanu teritorijās, kur ir noteikta maksa (nodeva) par transportlīdzekļu iebraukšanu.

III. Līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumi

4. Izdevumi var tikt segti šādā apmērā:

4.1. dalības maksa – pilnā apmērā;
4.2. izdevumi, kas saistīti ar apdrošināšanas polises iegādi pilnā apmērā – apdrošinot riskus, kas sedz:

4.2.1. medicīnas un transportēšanas izdevumus;
4.2.2. izdevumus bagāžas apdrošināšanai tās pazaudēšanas, sabojāšanas vai aizkavēšanās gadījumam;
4.2.3. izdevumus, kas rodas reisu aizkavēšanās dēļ;
4.2.4. izdevumus, kas rodas nelaimes gadījumu dēļ.

4.3. ēdināšanas izdevumi:

4.3.1. ja iestāde nodrošina ēdināšanu – ne vairāk kā 6 (seši) euro dienā vienai personai;
4.3.2. ja iestāde nenodrošina ēdināšanu – 6 (seši) euro dienā vienai personai;

4.4. izdevumi par viesnīcu (naktsmītni), ieskaitot brokastu izdevumus viesnīcā un izdevumus par vietas rezervēšanu – ne vairāk kā 57 (piecdesmit septiņi) euro par diennakti vienai personai;
4.5. ceļa (transporta) izdevumi:

4.5.1. pārbraukšanas izdevumus līdz pasākuma vietai un atpakaļ līdz iestādes atrašanās vietai ar dzelzceļa, gaisa un autotransporta līdzekļiem (izņemot taksometru)¸ ieskaitot pasažieru apdrošināšanas obligātos maksājumus – pilnā apmērā;
4.5.2. par braukšanu ar kopējās lietošanas transportlīdzekļiem (izņemot taksometru) no pasākuma vietas līdz dzelzceļa stacijai, lidostai, autoostai un no tām, ieskaitot pasažieru apdrošināšanas obligātos maksājumus, izņemot Gulbenes novada pašvaldības teritorijā rīkotajos pasākumos – pilnā apmērā;
4.5.3. par degvielu (ja sportists brauc ar savā īpašumā vai valdījumā esošu vai iestādes valdījumā esošu transportlīdzekli) saskaņā ar iestādes vadītāja apstiprināto brauciena maršrutu un kilometrāžu, kā arī nepieciešamo attiecīgās markas degvielas daudzumu – pilnā apmērā;

4.6. izdevumi, kas saistīti ar izbraukšanas dokumentu noformēšanu – pilnā apmērā;
4.7. izdevumi par bagāžas pārvadāšanu – pilnā apmērā;
4.8. izdevumi par autostāvvietu un iebraukšanu teritorijās, kur ir noteikta maksa (nodeva) par transportlīdzekļu iebraukšanu – pilnā apmērā.

IV. Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība

5. Noteikumu 3.2., 3.4., un 4.3.1. un 4.5.1.apakšpunktā noteiktie izdevumi tiek segti, pamatojoties uz ekonomiski izdevīgāko piedāvājumu, kuru iestāde izvēlas atbilstoši Gulbenes novada pašvaldībā iepirkumu plānošanas un organizēšanas kartību regulējošiem noteikumiem.
6. Izdevumi tiek segti, ja ir iesniegti attiecīgos izdevumus apliecinoši attaisnojuma dokumenti.
7. Līdzfinansējuma sniegšana tiek veikta, pašvaldībai apmaksājot pakalpojumu sniedzēju vai preču piegādātāju izrakstītos rēķinus, izņemot 8. un 9.punktā minētos gadījumus.
8. Ceļa (transporta) izdevumi tiek segti:

8.1. par braukšanu ar kopējās lietošanas transportlīdzekļiem Noteikumu 4.5.1. un 4.5.2.apakšpunktā noteiktos gadījumos saskaņā ar biļetēm, kas apliecina minētos izdevumus;
8.2. par degvielu (ja sportists brauc ar savā īpašumā vai valdījumā esošu transportlīdzekli) saskaņā ar iestādes vadītāja apstiprināto brauciena maršrutu un kilometrāžu, kā arī nepieciešamo attiecīgās markas degvielas daudzumu, ja ir iesniegti degvielas uzpildīšanas staciju izdoti dokumenti (piemēram, kvītis, čeki), kas apliecina minētos izdevumus.

9. Ja iestāde nenodrošina sportistu ēdināšanu, ēdināšanas izdevumi tiek izmaksāti sportistam avansā Noteikumu 4.3.2.apakšpunktā noteiktā apmērā.
10. Izglītības iestādes, kuras ir Latvijas Skolu sporta federācijas esošie biedri, biedru naudas iemaksas veic no iestādes budžeta.
11. Visi izdevumi, kas saistīti ar dalību starptautiskā, valsts, reģionālā mēroga un pašvaldības sporta pasākumos, tiek segti no iestādes, kura nodrošina Gulbenes novada sportistu un komandu dalību attiecīgajā sporta pasākumā, budžeta saskaņā ar izdevumu tāmi.
12. Visi izdevumi, kas saistīti ar Gulbenes novada sporta pasākumu organizēšanu, tiek segti no iestādes, kura organizē attiecīgos sporta pasākumus, budžeta saskaņā ar pasākumu tāmi.
13. Lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu pieņem attiecīgās iestādes vadītājs.
14. Uzskaiti un kontroli par šo noteikumu ietvaros piešķirtā līdzfinansējuma izlietošanu veic Gulbenes novada pašvaldības Finanšu un ekonomikas nodaļa.