Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Apkures katla iegāde ar nomaksas pirkumu”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/56.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 22.12.2015. plkst.10.00.

Nolikums.doc

Pielikumi.doc

pielikums_4_1_izmaksas_pa_pozicijam.xls

 

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Apkures katla iegāde ar nomaksas pirkumu”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/56, nolikumā.

Grozijumi_nolikuma_Nr2.doc

pielikums_4_1_izmaksas_pa_pozicijam_GROZITS.xls

 

Jautajumi_atbildes_23_11_2015.doc

Jautajums_atbilde_25_11_2015.doc

 

Precizējums
Pretendentiem Finanšu piedāvājumā jānorāda apkures katla piegāde dienās:

(pretendenta nosaukums) piedāvā piegādāt apkures katlu __ (______) dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Apkures katla iegāde ar nomaksas pirkumu”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/56.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 18.janvārī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „RUBATE”, reģ. Nr. 40003291605, ar līgumcenu EUR 65890,00 bez PVN.