Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Šķeldas piegāde Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldei", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/3.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 27.02.2014. plkst.10.00.

Nolikums

Pielikumi

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Šķeldas piegāde Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldei", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/3.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2014.gada 7.martā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „IMU", reģ. Nr. 40003299295, ar līgumcenu bez PVN EUR 45000,00 (četrdesmit pieci tūkstoši euro 00 centi).