Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000026992, Rīgas ielā 11A, Lejasciemā, Lejasciema pagastā, Gulbenes novadā, LV-4412, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Tehniskā projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Lejasciema pagasta Lejasciema ciemā – II kārta" izstrāde un autoruzraudzība". Iepirkuma identifikācijas Nr. LPP 2013/4/ERAF.

Instrukcija

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000026992, Rīgas iela 11A, Lejasciems, Lejasciema pag., Gulbenes nov., 2013.gada 13.novembrī ir pieņēmusi lēmumu iepirkumā "Tehniskā projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Lejasciema pagasta Lejasciema ciemā – II kārta" izstrāde un autoruzraudzība" ID Nr.LPP 2013/4/ERAF.

Saņemto piedāvājumu skaits - 3.

Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvalde nolēmusi slēgt līgumu ar SIA "C projekti", reģistrācijas numurs: 45403022000, juridiskā adrese: Ziedu iela 4, Madona, Madonas nov., LV-4801.

Piedāvātā līgumcena LVL 3638,15 (bez PVN).

Līgums