Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbi". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/30.

Nolikums

Pielikumi

  

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Gulbenes pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbi", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/30, nolikumā.

Nolikuma_grozijumi.doc

Pielikums_2_Marsrutu saraksts_labots.docx

pielikums_7_Finansu pied_labots_.docx

  

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Gulbenes pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbi". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/30.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija nolēmusi:

- 1.daļā „Ielu kopšanas darbi " atzīt par uzvarētāju piegādātāju apvienību „ZDZ - Ambergold", reģ. Nr. 44103026080, ar līgumcenu bez PVN Ls 34615,36;

- 2.daļā „Ielu bedrīšu remonta darbi" atzīt par uzvarētāju AS „Latvijas autoceļu uzturētājs" Alūksnes ceļu rajons, reģ. Nr. 40003356530, ar līgumcenu bez PVN Ls 21051,00;

- 3.daļā „Sniega izvešanas darbi " atzīt par uzvarētāju piegādātāju apvienību „ZDZ - Ambergold", reģ. Nr. 44103026080, ar līgumcenu bez PVN Ls 30000,00;

- 4.daļā „Gulbenes pilsētas dzīvojamo masīvu piebraucamo ceļu, laukumu un servitūta ceļu kopšana ziemas periodā" atzīt par uzvarētāju SIA „ALBA", reģ. Nr. 44603000098, ar līgumcenu bez PVN Ls 2617,51.