Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Galgauskas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000011817, „Pagastnams”, Galgauska, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, LV-4428, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Gulbenes novada Galgauskas pagasta Galgauskas ciemā” būvuzraudzība”.

Iepirkuma identifikācijas Nr. GNGPP /5056/ 2013/2 ERAF

Instrukcija

Projekts

Paziņojums par pieņemto lēmumu
Sēdes protokols Nr.2 no 28.02.2013.
Gulbenes novada Galgauskas pagasta pārvalde , reģ. Nr. 90000011817, „Pagastnams", Galgauska, Gulbenes nov. pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Gulbenes novada Galgauskas pagasta Galgauskas ciemā" būvuzraudzība" , Identifikācijas nr. GNGPP/ 5056/ 2013 / 2.ERAF
Saņemto piedāvājumu skaits 5.
Galgauskas pagasta pārvalde nolēmusi slēgt līgumu ar SIA „Sistēmeksperts", reģ. Nr. 44103048105, par summu LVL 2190,00 (divi tūkstoši viens simts deviņdesmit) bez PVN.