Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000026920, Avotu iela 2, Beļava, Beļavas pag., Gulbenes nov., LV-4409, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Malkas piegāde Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvaldes vajadzībām". Iepirkuma identifikācijas Nr. GNBPP -2015/1.

Nolikums

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Sēdes protokols Nr.2, 09.02.2015.

Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvalde, reģ. Nr. 90000026920, Avotu iela 2, Beļava, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, pieņēmusi lēmumu iepirkumā

„Malkas piegāde Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvaldes vajadzībām 2015.gadam"

iepirkuma identifikācijas Nr. GNBPP-2015/1.

Saņemto piedāvājumu skaits 7.

Beļavas pagasta pārvalde nolēmusi slēgt līgumu:

2. SIA „Aurava", reģ.Nr.44103044353 par kopējo summu EUR 24678,00bez PVN.