Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes pilsētas Brīvības ielas posma remonts", iepirkuma identifikācijas Nr.GND-2014/51. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 23.09.2014. plkst.10.00.

Instrukcija

pielikums_1_darba_apjomi

pielikums_1_tehniska_specifikacija

pielikums_2_pieteikums_dalibai_iepirkuma

pielikums_3_būvdarbu_saraksts

pielikums_4_specialistu_saraksts

pielikums_5_kvalifikacijas_un_darba_pieredzes_apraksta_forma

pielikums_6_apaksuznemeja_forma

pielikums_7_finansu_piedavajuma_forma

pielikums_8_iepirkuma_liguma_projekts

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr.90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Gulbenes pilsētas Brīvības ielas posma remonts”, identifikācijas Nr. GND-2014/51.
Gulbenes novada domes Iepirkuma komisija 2014.gada 25.septembrī ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju    SIA „Rubate”, reģ. Nr. 40003291605, ar piedāvāto piedāvāto līgumcenu EUR 21997.00 (divdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit septiņi euro, 00 centi).

Lēmums

Līgums