Tirgus izpēte

ID Nr.: GNP/2022/TI/4

Nosaukums: Interaktīvas nodarbības pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem par veselības veicināšanas tēmām

Projekts “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/004

Vispārīgā informācija

1.

Iestāde

Gulbenes novada pašvaldība

2.

 Iepirkuma priekšmets

Interaktīvas nodarbības pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem par veselības veicināšanas tēmām:

1.daļa - Interaktīvas nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem par veselības veicināšanas tēmām.

2.daļa - Interaktīvas nodarbības sākumskolas vecuma bērniem par veselības veicināšanas tēmām.

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

No 2022. gada februāra līdz 2022. gada maijam (ieskaitot)

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Gulbene un Gulbenes novads

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas tieši un netieši saistītas ar pakalpojuma nodrošināšanu, tajā skaitā, visi piemērojamie nodokļi un valsts noteiktie obligātie maksājumi, nodevas pakalpojuma pilnīgai un kvalitatīvai izpildei.

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu pieņemšanas-nodošanas aktiem/ atskaitēm par veiktajiem darbiem.

8.

Tirgus izpētes veicējs (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts)

Monika Prokofjeva

Projektu vadītāja

64473229

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji (zemākā cena vai saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums)

Zemākā cena

10.

Pretendentu atlases kritēriji (Prasības pretendenta kvalifikācijai, profesionālās darbības veikšanai, u.tml.)

Vismaz viena persona, kura atbilst sekojošām prasībām:

-          1.daļa

fizioterapeits un/ vai fizikālas un rehabilitācijas medicīnas ārsts (rehabilitologs) un/vai podometrijas speciālists, un/vai sporta speciālists un/vai ergoterapeits un/ vai pirmsskolas un sākumskolas pedagogs - iegūta atbilstoša augstākā izglītība, ir pieredze vismaz 3 izglītojošu pasākumu (lekciju, lekciju ciklu, semināru, grupu nodarbību un/ vai citu izglītojošu pasākumu) vadīšanā par veselības aprūpes tēmu bērniem.

-          2.daļa

sabiedrības veselības speciālists un/vai fizioterapeits un/ vai fizikālas un rehabilitācijas medicīnas ārsts (rehabilitologs) un/vai podometrijas speciālists, un/vai sporta speciālists un/vai ergoterapeits un/ vai pirmsskolas un sākumskolas pedagogs - iegūta atbilstoša augstākā izglītība, ir pieredze vismaz 3 izglītojošu pasākumu (lekciju, lekciju ciklu, semināru, grupu nodarbību un/ vai citu izglītojošu pasākumu) vadīšanā par veselības aprūpes tēmu bērniem.

Speciālistam jābūt Covid-19 sertifikātam, kas apliecina vakcinācijas, laboratorisko testu vai Covid-19 pārslimošanas faktu.

11.

Iesniedzamie dokumenti (dokumenti, kas jāiesniedz pretendentam, lai tas varētu kvalificēties dalībai tirgus izpētē)

·      

  • Finanšu piedāvājums atbilstoši veidlapai - paraugs pievienots pielikumā.
  • Izglītību apliecinoša dokumenta kopija un īss iepriekšējās pieredzes apraksts.

·       

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Sūtot elektroniski uz e-pastu:  līdz 2022. gada 28. janvārim (ieskaitot) ar norādi Tirgus izpēte: Interaktīvas nodarbības pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem par veselības veicināšanas tēmām

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas no piedāvājuma iesniegšanas brīža

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā (piemēram, objekta apskate, nepieciešamās papildus informācijas saņemšana)

Nepieciešamās papildus informācijas saņemšana no Pasūtītāja

Piedāvājuma sagatavošana atbilstoši noteikumu prasībām

Atbilžu sniegšana uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

15.

Pielikumā (norāda papildus pievienotos dokumentus, piemēram, tāmes, darbu uzdevumus, tehniskās specifikācijas u.c.)

Tehniskā specifikācija

Finanšu piedāvājuma veidlapa