ID Nr.: GNP/2022/TI/3

Nosaukums: Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas, ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmu tehniskā apkope un remonts

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība

2.

 Iepirkuma priekšmets

Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas, ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmu tehniskā apkope un remonts

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

 1 gads

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Gulbenes novada teritorija

5.

Pieejamais finansējums

 

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas nepieciešamās izmaksas kvalitatīva pakalpojuma sniegšanai, tajā skaitā transports, dokumentu sagatavošana, objektu apsekošana, u.c. izdevumi, kas saistīti ar uzdevumu izpildi.

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu pieņemšanas – nodošanas aktiem/ atskaitēm par veiktajiem darbiem.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Gulbenes novada pašvaldības DA speciālists  Velta Ivanova

e-pasts: ;  tālr. 20282117

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Prasībām atbilstošs piedāvājums ar zemāko piedāvāto cenu

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

-Pretendentam nav pasludināts pretendents maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), nav apturēta tā saimnieciskā darbība, vai pretendents netiek likvidēts.

-pretendentam Latvijā nav nodokļu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

-Pretendentam jānodrošina sertificēta persona attiecīgā jomā.

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

-Finanšu piedāvājums;

- Tehniskais piedāvājums;

- Pretendenta pieredzes apraksts (brīvā formā), norādot informāciju par pieredzi vismaz 2 līdzīgu darbu (piemēram, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas, ugunsgrēka balss izziņošanas, ugunsdzēsību sistēmu tehniskā apkope un remonts) veikšanā pēdējo 3 gadu laikā

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Piedāvājums iesniedzams elektroniskā veidā uz e-pastu: līdz 2022.gada  4.februārim  (ieskaitot), ar norādi: Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas tehniskā apkope un remonts.

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

3 mēneši no iesniegšanas brīža

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Tiesības saņemt visu nepieciešamo informāciju, par realizējamiem būvdarbiem, piedāvājuma sagatavošanai;

Pienākumi:

-Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

-Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai

15.

Pielikumā

1. pielikums Finanšu piedāvājuma veidlapa;

2. pielikums Tehniskā specifikācija;

3.pielikums Objektu saraksts