Tirgus izpēte

ID Nr.: GNP/2022/TI/9

Nosaukums: Bīstamo koku zāģēšana un koku vainagu kopšana Gulbenes novadā 2022.gadā

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība,

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov.

Reģ. nr. 90009116327

2.

 Iepirkuma priekšmets

Bīstamo koku zāģēšana un koku vainagu kopšana Gulbenes novadā 2022. gadā

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

15.12.2022.

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Gulbenes novads

5.

Pieejamais finansējums

Paredzamā līgumcena līguma darbības laikā 8000 EUR bez PVN

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma izpildi (koku gāšanu, zāģēšanu, vainagu veidošanu, koksnes savākšanu), tajā skaitā pakalpojuma izpildē izmantojamie materiāli, mehānismi, instrumenti un iekārtas, kā arī pakalpojuma veikšanā iesaistīto darbinieku atalgojums un citas izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai un kvalitatīvai pakalpojuma izpildei, kā arī visi nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, un atļaujas no trešajām personām u.c. maksājumi

7.

Samaksas kārtība

Samaksa tiek veikta 30 dienu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina iesniegšanas dienas.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Kristaps Dauksts, Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas vadītājs, tālr. 64471370, e-pasts:

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

1. Pretendents spēj nodrošināt pakalpojuma izpildē vismaz 2 (divus) kvalificētus kokkopjus – arboristus;

2. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanai ir pieredze koku zāģēšanas un kopšanas darbos 2 (divu) pakalpojuma  līgumu izpildē par kopējo summu vismaz 5000 EUR bez PVN.

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

1. Pakalpojuma sniegšanā  iesaistīto kokkopju -arboristu kvalifikāciju apliecinošs sertifikātu  vai citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;

2. Pretendenta pieredzes saraksts (forma), kam pievienotas 2 (divas) pasūtītāju izsniegtas atsauksmes par pakalpojuma līguma izpildi, kas apliecina pretendentam izvirzīto pieredzi;

3. Tehniskais piedāvājums;

4. Finanšu piedāvājums.

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Piedāvājums iesniedzams elektroniskā veidā uz e-pastu: līdz 2022.gada  23.februārim  (ieskaitot), ar norādi: Bīstamo koku zāģēšana un koku vainagu kopšana Gulbenes novadā.

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas no iesniegšanas dienas.

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Saņemt atbildes uz interesējošiem, tirgus izpēti saistītiem jautājumiem;

Sagatavot piedāvājumu atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

15.

Pielikumā

1.pielikums - Pretendenta pieredzes saraksta forma;

2.pielikums - Tehniskā specifikācija – Tehniskais piedāvājums;

3.pielikums - Finanšu piedāvājuma forma.