Tirgus izpēte

ID Nr.: GNP/2022/TI/14

Nosaukums: Elektroenerģijas pieslēguma projektēšana Rankas kapličai.

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads LV-4401

2.

 Iepirkuma priekšmets

Elektroenerģijas pieslēguma projektēšana Rankas kapličai

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

40 dienas no līguma noslēgšanas datuma.

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Rankas pagasts, Ranka, Rankas kapliča

5.

Pieejamais finansējums

1300 bez PVN

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas nepieciešamās izmaksas kvalitatīva pakalpojuma sniegšanai.

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu pieņemšanas – nodošanas aktiem/ atskaitēm par veiktajiem darbiem

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Gulbenes novada pašvaldības, Attīstības un projektu nodaļas energopārvaldnieks Emīls Kārlis Ziediņš, e-pasts: ; tālr. 26634242

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

-          Pretendentam nav pasludināts pretendents maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), nav apturēta tā saimnieciskā darbība, vai pretendents netiek likvidēts;

-          pretendentam Latvijā nav nodokļu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

-          pretendentam jānodrošina sertificēta persona attiecīgā jomā.

-          Tehniskajā risinājuma korekcija – Projektējamā sadalne U1-1/63 jāpārceļ blakus Valsts reģionālajam autoceļam P33 Ērgļi – Jaunpiebalga - Saliņkrogs.

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Aizpildīts finanšu piedāvājums (atrodams pielikumā)

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Piedāvājums iesniedzams elektroniskā veidā uz e-pastu: līdz 2022. gada 8. martam ar norādi: “Rankas kapliča”.

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas no piedāvājuma iesniegšanas brīža

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Tiesības saņemt visu nepieciešamo informāciju, par realizējamiem būvdarbiem, piedāvājuma sagatavošanai;

15.

Pielikumā

1.       Finanšu piedāvājums

2.       Tehniskais risinājums PDF

3.       Tehniskais risinājums DWG (pēc pieprasījuma)

4.       Tehniskie noteikumi