Tirgus izpēte

 ID Nr.: GNP/2022/TI/11

Nosaukums: Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas, ugunsgrēka balss izziņošanas, sistēmu tehniskā apkope un remonts

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība

2.

 Iepirkuma priekšmets

Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas, ugunsgrēka balss izziņošanas, sistēmu tehniskā apkope un remonts

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

 12 mēneši no līguma noslēgšanas brīža

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Gulbenes novada teritorija

5.

Pieejamais finansējums

 Līdz 9999,- EUR bez PVN

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas nepieciešamās izmaksas kvalitatīva pakalpojuma sniegšanai, tajā skaitā transporta izdevumi, dokumentu sagatavošana, objektu apsekošana, u.c. izdevumi, kas saistīti ar kvalitatīvu tehniskajā specifikācijā noteikto pakalpojumu sniegšanu, izņemot remontmateriālus.

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu pieņemšanas – nodošanas aktiem/ atskaitēm par veiktajiem darbiem.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Gulbenes novada pašvaldības Darba aizsardzības vecākais speciālists Velta Ivanova, e-pasts: ;  tālr. 20282117

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Prasībām atbilstošs piedāvājums ar zemāko piedāvāto cenu

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

10.1. Pretendentam nav pasludināts pretendents maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), nav apturēta tā saimnieciskā darbība, vai pretendents netiek likvidēts;

10.2.  Pretendentam uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi 17.03.2022. Latvijā nav nodokļu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

10.3.   Pretendents pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir izpildījis vismaz 1 (vienu)  līgumu, kura ietvaros tas ir veicis  ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas, ugunsgrēka balss izziņošanas, sistēmu tehniskās apkopes un remonta pakalpojumus vismaz 20 (divdesmit) objektiem;

10.4. Pretendents  spēj nodrošināt  vismaz 1 (vienu) sertificētu speciālists ugunsdzēsības signalizācijas sistēmu tehniskās apkopes veikšanai;

10.5. Pretendents spēj nodrošināt vismaz 1 (vienu) speciālistu, kuram ir atļauja atbilstoši  MK      2013.gada 8.oktobra noteikumos Nr.1041 “Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības” noteiktajai elektrodrošības grupai;

10.6. pretendentam ir spēkā esoša civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise.

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

11.1.  Finanšu piedāvājums;

11.2.  Apliecinājums par to, ka pakalpojums tiks veikts atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām brīvā formā;

11.3. Pretendenta pieredzes apraksts (brīvā formā), pievienojot dokumentu (piemēram, līguma kopiju), kas apliecina pretendenta atbilstību 10.3.punktā noteiktajai prasībai;

11.4. Informācija sertificētajiem speciālistiem (4.pielikums) un  iesaistīto speciālistu sertifikātu, atļauju kopijas;

11.5. Pretendenta Civiltiesiskās apdrošināšanas polises kopija.

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Piedāvājums iesniedzams elektroniskā veidā uz e-pastu: līdz 2022.gada  17.martam  (ieskaitot), ar norādi: Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas tehniskā apkope un remonts.

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

3 mēneši no iesniegšanas brīža

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Tiesības saņemt visu nepieciešamo informāciju, par iepērkamo pakalpojumu un ,piedāvājuma sagatavošanas noteikumiem.

Pienākumi:

- Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

- Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai

15.

Pielikumā

1. pielikums Finanšu piedāvājuma veidlapa

2. pielikums Tehniskā specifikācija

3.pielikums Objekti

4.pielikums Speciālistu saraksta veidlapa