Tirgus izpēte

ID Nr.: GNP/2022/TI/19

Nosaukums: Informatīvo stendu un plākšņu izgatavošana un uzstādīšana projekta “Greenways Riga – Pskov” LV-RU-006 ietvaros

Programmu 2014.-2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība un Latvijas Republika.

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība

2.

 Iepirkuma priekšmets

projekta “Greenways Riga – Pskov” LV-RU-006 Informatīvo stendu un plākšņu izgatavošana un uzstādīšana

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

8 nedēļas

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Gulbenes novads

5.

Pieejamais finansējums

~3400 EUR bez PVN

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Atbilstoši tehniskajai specifikācijai.

Izmaksās jāiekļauj maketēšana, izgatavošana, piegāde un uzstādīšana.

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta un rēķina saņemšanas.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Elīna Strode

Attīstības un projektu nodaļas vecākā projektu vadītāja, nodaļas vadītāja p.i.

64473249

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Iepriekšēja pieredzes vismaz 1 līdzīga objekta izgatavošanā un/vai uzstādīšanā (planšetes un/vai informācijas stendi).

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Finanšu piedāvājums.
Apliecinājums par iepriekšējo pieredzi.

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

līdz 29.04.2022., nosūtot piedāvājumu uz

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas no iesniegšanas dienas.

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Saņemt atbildes uz interesējošiem, tirgus izpēti saistītiem jautājumiem;

Sagatavot piedāvājumu atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

15.

Pielikumā

Finanšu piedāvājuma veidlapa.

Tehniskā specifikācija.