Kadastra apzīmējums

Nosauku

ms, atrašanās vieta

Platība, (ha)

Atļautais

izmantošanas veids

Nomas

līguma

termiņš

Nomas gada

maksa, euro

(bez PVN)

PVN (euro)

21%

Nomas gada

maksa, euro

(ar PVN)

 

Beļavas pagasts

           

5044 014 0419

“Spārīte 349”, Beļavas pagasts

0,064

Sakņu dārza vajadzībām,

bez apbūves tiesībām

5 gadi

28,00

5,88

33,88

5044 014 0242

“Spārīte 84”, Beļavas pagasts

0,064

Sakņu dārza vajadzībām,

bez apbūves tiesībām

5 gadi

28,00

5,88

33,88

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, vai attiecīgo pagastu pārvaldēs. Sīkāka informācija par iznomājamo zemes gabalu atrašanās vietu pagastu pārvaldēs.