Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība, (ha)

Atļautais

izmantošanas veids

Nomas

līguma

termiņš

Nomas gada

maksa, euro

(bez PVN)

PVN (euro)

21%

Nomas gada

maksa, euro

(ar PVN)

 

Stradu pagasts

           

5090 006 0056

“Paliena 2 - 8”, Stradi

0,0361

Sakņu dārza vajadzībām,

bez apbūves tiesībām

5 gadi

28,00

5,88

33,88

5090 002 0209

“Stāķi 19 - 15”, Stāķi

0,2032

Sakņu dārza vajadzībām,

bez apbūves tiesībām

5 gadi

28,00

5,88

33,88

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, vai attiecīgo pagastu pārvaldēs. Sīkāka informācija par iznomājamo zemes gabalu atrašanās vietu pagastu pārvaldēs.