Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība, (ha)

Atļautais

izmantošanas veids

Nomas

līguma

termiņš

Nomas gada

maksa, euro

(bez PVN)

PVN (euro)

21%

Nomas gada

maksa, euro

(ar PVN)

 

Beļavas pagasts

           

5044 014 0192

“Spārīte - 26”

0,064

Sakņu dārza vajadzībām,

bez apbūves tiesībām

5 gadi

28,00

5,88

33,88

5044 014 0473

“Spārīte - 404”

0,064

Sakņu dārza vajadzībām,

bez apbūves tiesībām

5 gadi

28,00

5,88

33,88

  Stradu pagasts            
5090 002 0109 “Stāķi 2 - 3”, Stāķi 0,064

Sakņu dārza vajadzībām,

bez apbūves tiesībām
5 gadi 28,00 5,88 33,88
  Beļavas pagasts            
5044 014 0447 “Spārīte 377” 0,064

Sakņu dārza vajadzībām,

bez apbūves tiesībām
5 gadi 28,00 5,88 33,88

 

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, vai attiecīgo pagastu pārvaldēs. Sīkāka informācija par iznomājamo zemes gabalu atrašanās vietu pagastu pārvaldēs.