Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība, (ha)

Atļautais

izmantošanas veids

Nomas

līguma

termiņš

Nomas gada

maksa, euro (bez PVN)

PVN (euro)

21%

Nomas gada

maksa, euro

(ar PVN)

 

Stradu pagasts

           

5090 006 0131

“Paliena 3 – 14”, Stradi

0,4

Lauksaimniecības vajadzībām,

bez apbūves tiesībām

5 gadi

18,80

3,95

22,75

5090 006 0127

“Saulgrieži” , Stradi

2,3

Lauksaimniecības vajadzībām,

bez apbūves tiesībām

5 gadi

108,10

22,70

130,80

5090 002 0076

“Stradu palīgsaimniecības”, Stradi

1,4

Lauksaimniecības vajadzībām,

bez apbūves tiesībām

5 gadi

65,80

13,82

79,62

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, vai attiecīgo pagastu pārvaldēs. Sīkāka informācija par iznomājamo zemes gabalu atrašanās vietu pagastu pārvaldēs.