Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība, (ha)

Atļautais

izmantošanas veids

Nomas

līguma

termiņš

Nomas gada

maksa, euro (bez PVN)

PVN (euro)

21%

Nomas gada

maksa, euro

(ar PVN)

 

Lizuma pagasts

           

5072 006 0287

“Parka 13 – 21”, Lizums

0,06

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

7,00

1,47

8,47

5072 006 0241

Lizuma centrā

(daļa no zemes vienības)

0,35

Lauksaimniecības vajadzībām

5 gadi

16,45

3,45

19,90

5072 006 0507

Lizuma centrā

(daļa no zemes vienības)

0,45

Lauksaimniecības vajadzībām

5 gadi

21,15

4,44

25,59

 

Stradu pagasts

           

5090 002 0301

“Ievugrava - 44”, Ievugrava

0,065

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

13,00

2,73

15,73

5090 002 0489

“Šķieneri 25”, Šķieneri

0,05

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,00

2,52

14,52

 

Beļavas pagasts

           

5044 014 0437

“Spārīte – 366”, Spārīte

0,091

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

18,20

3,82

20,02

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, vai attiecīgo pagastu pārvaldēs. Sīkāka informācija par iznomājamo zemes gabalu atrašanās vietu pagastu pārvaldēs.