Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība, (ha)

Atļautais

izmantošanas veids

Nomas

līguma

termiņš

Nomas gada

 maksa, euro (bez PVN)

PVN (euro)

21%

Nomas gada

 maksa, euro

(ar PVN)

 

Litenes pagasts

           

5068 004 0164

“Kalna Pīpenes”, Litenes pagasts

0,8636

Lauksaimniecības vajadzībām,

bez apbūves tiesībām

1 gads

38,00

7,98

45,98

               

5068 004 0472

“Litenes pagasta zemes”, Litenes pagasts

0,6128

Lauksaimniecības vajadzībām,

bez apbūves tiesībām

5 gads

28,00

5,88

33,88

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, vai attiecīgo pagastu pārvaldēs. Sīkāka informācija par iznomājamo zemes gabalu atrašanās vietu pagastu pārvaldēs.