Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība, (ha)

Atļautais

izmantošanas veids

Nomas

līguma

termiņš

Nomas gada

 maksa, euro (bez PVN)

PVN (euro)

21%

Nomas gada

 maksa, euro

(ar PVN)

 

Stradu pagasts

           

5090 002 0218

“Stāķi 18-18”, Stradu pagasts

0,14

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,00

2,52

14,52

  Līgo pagasts            
5076 001 0121 “Liedes lauki”, Līgo pagasts 4,55 Lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām 5 gadi 213,85 44,91 258,76

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, vai attiecīgo pagastu pārvaldēs. Sīkāka informācija par iznomājamo zemes gabalu atrašanās vietu pagastu pārvaldēs.