Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība, (ha)

Atļautais

izmantošanas veids

Nomas

līguma

termiņš

Nomas gada

 maksa, euro (bez PVN)

PVN (euro)

21%

Nomas gada

 maksa, euro

(ar PVN)

 

Stradu pagasts

           

5090 006 0141

“Paliena 2-7”, Stradu pagasts

0,0567

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,00

2,52

14,52

5090 002 0165

“Stāķi 16-15”, Stradu pagasts

0,06

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,00

2,52

14,52

  Lejasciema pagasts            
5064 019 0276 (bez nosaukuma), Lejasciema pagasts 0,19 Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām 5 gadi 7,00 1,47 8,47

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, vai attiecīgo pagastu pārvaldēs. Sīkāka informācija par iznomājamo zemes gabalu atrašanās vietu pagastu pārvaldēs.