Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība, (ha)

Atļautais

izmantošanas veids

Nomas

līguma

termiņš

Nomas gada

 maksa, euro (bez PVN)

PVN (euro)

21%

Nomas gada

 maksa, euro

(ar PVN)

 

Stradu pagasts

           

5090 002 0460*

“Spārīte”, Stradu pagasts

(daļa no zemes vienības)

0,2033

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

27,24

5,72

32,96

*Iznomājamā neapbūvētā zemesgabala grafiskā shēma.

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, vai attiecīgo pagastu pārvaldēs. Sīkāka informācija par iznomājamo zemes gabalu atrašanās vietu pagastu pārvaldēs.

 

Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība, (ha)

Atļautais

izmantošanas veids

Nomas

līguma

termiņš

Nomas gada

 maksa, euro (bez PVN)

PVN (euro)

21%

Nomas gada

 maksa, euro

(ar PVN)

 

Stradu pagasts

           

5090 002 0518

“Šķieneri - 54”, Stradu pagasts

0,09

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,00

2,52

14,52

 

Jaungulbenes pagasts

           

5060 004 0374*

“Ozolzemes”, Jaungulbenes pagasts

(daļa no zemes vienības)

0,2129

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

8,47

1,78

10,25

*Iznomājamā neapbūvētā zemesgabala grafiskā shēma.

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, vai attiecīgo pagastu pārvaldēs. Sīkāka informācija par iznomājamo zemes gabalu atrašanās vietu pagastu pārvaldēs.