Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība, (ha)

Atļautais

izmantošanas veids

Nomas

līguma

termiņš

Nomas gada

maksa, euro (bez PVN)

PVN (euro)

21%

Nomas gada

maksa, euro

(ar PVN)

 

Lizuma pagasts

           

5072 006 0266

“Parka 1-11”, Lizuma pagasts

0,06

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

7,00

1,47

8,47

 

Līgo pagasts

           

5076 003 0164*

“Līgo pagasta personīgās palīgsaimniecības”, Līgo pagasts

(daļa no zemes vienības)

0,012

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

7,00

1,47

8,47

*Iznomājamā neapbūvētā zemesgabala grafiskā shēma

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu. Iesnieguma veidlapa pieejama ŠEIT. (https://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/pkv/124-pa/206-vp).  

Saistībā ar izsludināto ārkārtējo situāciju valstī no 16.marta Gulbenes novada pašvaldības administrācija un pilsētas un pagastu pārvaldes apmeklētājus klātienē nepieņem. Pie Gulbenes novada pašvaldības administrācijas un pagastu pārvaldēm ir izvietotas slēgtas pastkastes, kurās ir iespēja ievietot iesniegumus. Iesniegumus ir iespējams sūtīt elektroniski uz e-pastu: