Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība, (ha)

Atļautais

izmantošanas veids

Nomas

līguma

termiņš

Nomas gada

maksa, euro (bez PVN)

PVN (euro)

21%

Nomas gada

maksa, euro

(ar PVN)

 

Litenes pagasts

           

5068 004 0258

“Pie Ozola”, Litenes pagasts

0,30

Lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

28,00

5,88

33,88

 

Beļavas pagasts

           

5044 014 0206

“Spārīte- 44”, Beļavas pagasts

0,064

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,80

2,69

15,49

 

Tirzas pagasts

           

5094 009 0091*

“Vecstāmeri”, Tirzas pagasts

(daļa no zemes vienības)

4,20

Lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

193,20

40,57

233,77

5094 009 0093**

“Vecstāmeri”, Tirzas pagasts

(daļa no zemes vienības)

2,20

Lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

101,20

21,25

122,45

*Iznomājamā neapbūvētā zemesgabala grafiskā shēma. (Zemes vienības kadastra apzīmējums 5094 009 0091)

** Iznomājamā neapbūvētā zemesgabala grafiskā shēma. (Zemes vienības kadastra apzīmējums 5094 009 0093)

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu. Iesnieguma veidlapa pieejama ŠEIT. (https://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/pkv/124-pa/206-vp).  

Saistībā ar izsludināto ārkārtējo situāciju valstī no 16.marta Gulbenes novada pašvaldības administrācija un pilsētas un pagastu pārvaldes apmeklētājus klātienē nepieņem. Pie Gulbenes novada pašvaldības administrācijas un pagastu pārvaldēm ir izvietotas slēgtas pastkastes, kurās ir iespēja ievietot iesniegumus. Iesniegumus ir iespējams sūtīt elektroniski uz e-pastu: