Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība, (ha)

Atļautais

izmantošanas veids

Nomas

līguma

termiņš

Nomas gada

maksa, euro (bez PVN)

PVN (euro)

21%

Nomas gada

maksa, euro

(ar PVN)

 

Stradu pagasts

           

5090 002 0147

“Stāķi 1-1”, Stradu pagasts

0,06

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,00

2,52

14,52

  Jaungulbenes pagasts            
5060 004 0374*

“Ozolzemes”, Jaungulbenes pagasts

(daļa no zemes vienības)
0,126 Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām 5 gadi 7,00 1,47 8,47

*Iznomājamā neapbūvētā zemesgabala grafiskā shēma

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu. Iesnieguma veidlapa pieejama ŠEIT.

Saistībā ar izsludināto ārkārtējo situāciju valstī no 16.marta Gulbenes novada pašvaldības administrācija un pilsētas un pagastu pārvaldes apmeklētājus klātienē nepieņem. Pie Gulbenes novada pašvaldības administrācijas un pagastu pārvaldēm ir izvietotas slēgtas pastkastes, kurās ir iespēja ievietot iesniegumus. Iesniegumus ir iespējams sūtīt elektroniski uz e-pastu: