Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība, (ha)

Atļautais

izmantošanas veids

Nomas

līguma

termiņš

Nomas gada

maksa, euro (bez PVN)

PVN (euro)

21%

Nomas gada

maksa, euro

(ar PVN)

 

Stradu pagasts

           

5090 002 0104

“Ciematiņi”, Stradu pagasts

0,04

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

7,00

1,47

8,47

5090 002 0106

“Stāķi 4-22”, Stradu pagasts

0,09

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,00

2,52

14,52

5090 004 0112*

“Stradu palīgsaimniecības”, Stradu pagasts

(daļa no zemes vienības)

0,058

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

7,00

1,47

8,47

 

Beļavas pagasts

           

5044 014 0269

“Spārīte 121”, Beļavas pagasts

0,064

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,80

2,69

14,69

*Iznomājamā neapbūvētā zemesgabala grafiskā shēma.

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, vai attiecīgo pagastu pārvaldēs.

Iesniegumus ir iespējams sūtīt elektroniski uz e-pastu: ,iesnieguma veidlapa pieejama ŠEIT. (https://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/pkv/124-pa/206-vp).

Sīkāka informācija par iznomājamo zemes gabalu atrašanās vietu attiecīgo pagastu pārvaldēs.