Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība, (ha)

Atļautais

izmantošanas veids

Nomas

līguma

termiņš

Nomas gada

maksa, euro (bez PVN)

PVN (euro)

21%

Nomas gada

maksa, euro

(ar PVN)

5068 004 0474

“Ozoldārzi”, Litenes pagasts

0,3996

Lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

28,00

5,88

33,88

5048 004 0349*

“Pie ozoliem”, Daukstu pagasts

(daļa no zemes vienības)

0,81

Lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

38,88

8,16

47,04

5084 008 0125*

“Lielzariņi”, Rankas pagasts

(daļa no zemes vienības)

4,20

Lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām

3 gadi

184,80

38,80

223,60

*Iznomājamā zemesgabala "Lielzariņi"  grafiskā shēma

Iznomājamā zemesgabala "Pie ozoliem" grafiskā shēma

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībai, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, vai attiecīgo pagastu pārvaldēs.

Iesniegumus ir iespējams sūtīt elektroniski uz e-pastu: ,iesnieguma veidlapa pieejama ŠEIT. (https://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/pkv/124-pa/206-vp).  

Sīkāka informācija par iznomājamo zemes gabalu atrašanās vietu attiecīgo pagastu pārvaldēs.