Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība, (ha)

Atļautais

izmantošanas veids

Nomas

līguma

termiņš

Nomas gada

maksa, euro (bez PVN)

PVN (euro)

21%

Nomas gada

maksa, euro

(ar PVN)

5060 005 0070*

“Gulbītis - Internāts”, Jaungulbenes pagasts

(zemes vienības daļa)

0,08

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

7,00

1,47

8,47

5090 002 0486

“Šķieneri - 22”, Stradu pagasts

0,08

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,00

2,52

15,52

5090 002 0522

“Šķieneri – 58”, Stradu pagasts

0,1523

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,00

2,52

15,52

5056 007 0277*

“Pamatu lauki”, Galgauskas pagasts

(zemes vienības daļa)

0,314

Lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

14,76

3,10

17,86

5056 007 0278*

“Pamati”, Galgauskas pagasts

0,009

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

7,00

1,47

8,47

*Iznomājamā zemesgabala grafiskā shēma

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībai, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, vai attiecīgo pagastu pārvaldēs.

Iesniegumus ir iespējams sūtīt elektroniski uz e-pastu: ,iesnieguma veidlapa pieejama ŠEIT. (https://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/pkv/124-pa/206-vp).

Sīkāka informācija par iznomājamo zemes gabalu atrašanās vietu attiecīgo pagastu pārvaldēs.